wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych

Data: 2014-10-14
Autor: Tomasz Bochra
Treść informacji / streszczenie:

Wójt Gminy Cyców

 

 

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych

z funduszy zewnętrznych

 

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010r.z późn. zmianami.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Cycowie Nr XXVI/215/13 z dnia 29  listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3     ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, ogłasza otwarty konkurs ofert.

 

I. Rodzaj zadania i warunki składania ofert

   1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w zakresie:

 1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

2. Wsparcie realizacji zadań dotyczyć będzie dofinansowania wkładu własnego organizacji wymaganego w przypadku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.  

3. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w pkt 1 (nie dotyczy działalności gospodarczej), starające się o dofinansowanie projektów, lub które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych gdzie wymagany jest finansowy wkład własny (nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów samorządów lokalnych – powiatu, gminy). Podmioty te w dalszej części określone są terminem: „organizacje”.

4. Projekt musi być realizowany głównie w miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Cyców. Organizacje – wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na obszarze gminy Cyców.

5. Dotacja może zostać udzielona organizacjom realizującym zadania publiczne Samorządu Gminy w wysokości do 100% wkładu własnego, wymaganego, zgodnie z zasadami innych konkursów/programów, przy pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych. Każda organizacja może złożyć dowolna ilość ofert.

Maksymalna kwota dotacji do 14 000,00 zł.

6. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane z budżetu Gminy  Cyców w ciągu trzech lat poprzedzających rok.

  7. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań publicznych samorządu gminy w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji należy przesyłać do Urzędu Gminy
w Cycowie  przy ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców, pokój nr 3 (sekretariat).

  8. Druk oferty można pobrać w Urzędzie Gminy w Cycowie ul. Chełmska 42, pokój nr 6.

  9. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne i złożone po terminie zostaną odrzucone
   z przyczyn formalnych.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Konkurs w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych".

 

II. Termin i warunki realizacji zadań

 

 1.  Zadanie, w części dofinansowywanej z budżetu Gminy Cyców, winno być wykonane w roku 2014.  Dotacja  musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 30 grudnia 2014 r.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
  z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

III.  Miejsce i termin składania ofert

 Oferty dotyczące realizacji w/w zadania należy składać  w terminie do dnia 05 listopada 2014 r.  do   godziny 1500

 Otwarcie ofert i rozpatrzenia nastąpi w dniu 06 listopada 2014 r.  

 

IV. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

 

 • zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,

                    -     wartość merytoryczna oferty,

 • koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
 • zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
 • staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ostatnich latach,
 • wymierne korzyści dla społeczności lokalnej,
 • ocena skuteczności wykorzystania środków.

 

V. W/w zadania w  2013 r. dotowano kwotą 10 441,60 zł.

 

 

 

 Cyców, dnia 14 październik 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2014-10-14
Data udostępnienia informacji 2014-10-14