wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wójt Gminy Cyców ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcie zadania

Data: 2015-02-17
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

O G Ł O S Z E N I E  

Wójt Gminy Cyców

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)  

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie:

 

   

  wsparcie zadania:

I. Nadzór oraz prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich na terenie gminy Cyców    - 120 000,00 zł.

         Termin realizacji zadania : od 01.04.2015 r. do 30.12.2015 r.

Zadanie w 2014 r. nie było dotowane.

 

 

 Zasady przyznawania środków:

Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)  

 

 1. Termin składania ofert upływa: 11 marca 2015 r. godz. 1500
 2. Miejsce składania ofert:  Urząd Gminy Cyców ul. Chełmska 42, sekretariat
 3. Termin rozpatrzenia ofert: 12 marca 2014 r.
 4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
 • zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
 • wartość merytoryczna oferty,
 • koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
 • zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
 • staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ostatnich latach,
 • wymierne korzyści dla społeczności lokalnej,
 • ocena skuteczności wykorzystania środków.
 1. Druki ofert można odebrać w Urzędzie Gminy Cyców ul. Chełmska 42 pokój nr 6 .
 2. Konkurs może być unieważniony bez podania przyczyny.

 

 

Cyców dnia 17 luty  2015 r.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-02-18
Data udostępnienia informacji 2015-02-18