wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Małkowie

Data: 2015-05-07
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

 

 

Ogłoszenie

o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości
położonej  w Małkowie

Wójt Gminy Cyców działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2013 r. poz.942 ) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

  • Położenie nieruchomości – Małków
  • Numer Księgi Wieczystej – LU1W/00041922/8
  • Numer Działki – 322
  • Powierzchnia Działki – 2 300 m2
  • Cena wywoławcza – 8 700,00 zł + 23 VAT
  • Wadium – 870,00 zł

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 322, o pow. 2 300 m2, położona w obrębie Małków, gmina Cyców, pow. Łęczna, woj. Lublin. Kształt nieruchomości regularny, dojazd z szosy, atrakcyjność dobra. Na nieruchomości było wyrobisko piasku.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową.

 

Przetarg odbędzie się dnia  01.07.2015 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w BS Nr 04 8191 0003 2001 0009 4621 0001 najpóźniej do dnia  26.06.2015 r. z dopiskiem „ wadium na zakup działki nr 322 poł. w Małkowie (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy) i przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 - dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość   uczestnika przetargu,

- notarialnego pełnomocnictwa dla osób uczestniczących w przetargu       przez pełnomocników,

 

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone najpóźniej w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu.

4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Zastrzega  się możliwość odwołania przetargu z podaniem przyczyny

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 5 lub pod numerem telefonu (82)5677003 wew.36 lub na stronie internetowej Gmina_Cycow@ugcycow.pl w zakładce sprzedaż mienia gminnego.

  Cyców dnia 06.05.2015 r.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-05-07
Data udostępnienia informacji 2015-05-07