wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Data: 2015-11-06
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem  procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

Rozporządzenie nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Cyców

ul. Chełmska 42

21-070 Cyców

Osoba do kontaktów: Eliza Onuszkiewicz

POLSKA

Tel.: +48 825677003

E-mail: e.sapula@ugcycow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj właściwego organu

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Usługi kolei miejskiej/kolei lekkiej, metra, tramwajów, trolejbusów lub autobusów

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia, dziedzina(y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego

Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego(miejskie/regionalne)

Dziedziny, których dotyczą  usługi transportu publicznego , Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Transport publiczny.

Kod NUTS PL312

II.1.3) Krótki opis zamówienia

Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym, na linii komunikacyjnej (liniach komunikacyjnych) lub sieci komunikacyjnej, nie wykraczających poza obszar gminy Cyców. Organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z 09.01.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2015 r., poz. 113 z późn. zm.). Określenie linii komunikacyjnych: regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na sieci komunikacyjnych Gminy Cyców, obejmujących linie:  Linia I Cyców Osada Szkoła-Janowica, Linia II Bekiesza-Stręczyn-Małków-Wólka Nadrybska, Linia III Ludwinów k/Cycowa-Stawek-Cyców Osada/szkoła, Linia IV Cyców-Malinówka-Barki-Adamów-Cyców.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000

II.1.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie wykonawstwa: nie

II.2) Ilość i/lub wartość usług:

Określenie linii komunikacyjnych: regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na sieci komunikacyjnej Gminy Cyców, obejmującej linie:

Linia I Cyców Osada Szkoła- Janowica,

Linia II Bekiesza-Stręczyn-Małków-Wólka Nadrybska,

Linia III Ludwinów k/Cycowa-Stawek-Cyców Osada/szkoła,

Linia IV Cyców-Malinówka-Barki-Adamów-Cyców

km usług publicznych  w zakresie transportu pasażerskiego: 108

Zakres: między 100 000 i 500 000 PLN

II.3) Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie: 09.11.2016

Okres w miesiącach: 24 ( od udzielenia zamówienia)

II.4) Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza z uwzględnieniem kryteriów , kryteria określone w specyfikacjach , w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny:

GT.7021.1.TP.15

IV.3.2) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu

09.11.2016

IV.3.4) Języki, w których można sporządzić oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu

IV.3.5) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.6) Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje dodatkowe:

VI.2) Procedury odwoławcze

VI.2.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.2.2) Składanie odwołań

VI.2.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.3) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

06.11.2015

 

 

 

 

 

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-11-06
Data udostępnienia informacji 2015-11-06