wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Data: 2015-11-10
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

O G Ł O S Z E N I E

o przeprowadzeniu konsultacji

 

Zgodnie z § 3  Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Cyców z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,  Wójt Gminy Cyców  zarządza konsultacje w sprawie: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Konsultacje odbędą się w terminie   od 12.11.2015 r.   do   18.11.2015 r. w formie pisemnej.

 

Opinie i uwagi do projektu uchwały można składać w sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy Cyców, ul. Chełmska 42 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Gmina_Cycow@ugcycow.pl

 

 

 

Wójt Gminy

                 /-/ Wiesław Pikuła

 

Cyców, dn. 10.11.2015 r.

 


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 74/2015 [32,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-11-10
Załącznik nr: 0
Uchwała [67 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-11-12

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2015-11-10
Data udostępnienia informacji 2015-11-10