wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wójt Gminy Cyców ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Data: 2016-01-05
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

O G Ł O S Z E N I E  

Wójt Gminy Cyców

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)    

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie:

 

   powierzenia zadania:

I. Prowadzenie na terenie gminy Cyców programu profilaktyczno-edukacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem – 6 500,00 zł.

Termin realizacji zadania : od 15.02.2016 r. do 15.12.2016 r.

W/w zadanie w 2015 r. zostało dotowane kwotą 3 500,00zł

 

II.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży - doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej   - 8 500,00 zł.

         Termin realizacji zadania : od 15.02.2016 r. do 15.12.2016 r

 W/w zadanie w 2015 r. zostało dotowane kwotą 7 000,00zł

 

  wsparcie zadania:

III. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji  sportowych    - 60 000,00 zł.

         Termin realizacji zadania : od 15.02.2016 r. do 15.12.2016 r

W/w zadanie w 2015 r. zostało dotowane kwotą 60 000,00zł

 

 Zasady przyznawania środków:

Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)    

 

1. Termin składania ofert upływa: 27 stycznia 2016 r. godz. 1500 (decyduje data wpływu do Urzędu)

2. Miejsce składania ofert:  Urząd Gminy Cyców ul. Chełmska 42, sekretariat.

3. Termin rozpatrzenia ofert: 28 stycznia 2016r. r.

4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

  • zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
  • wartość merytoryczna oferty,
  • koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
  • zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
  • staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ostatnich latach,
  • wymierne korzyści dla społeczności lokalnej,
  • ocena skuteczności wykorzystania środków.

5. Druki ofert można odebrać w Urzędzie Gminy Cyców ul. Chełmska 42 pokój nr 6 .

6. Konkurs może być unieważniony bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Cyców

                                 /-/ Wiesław Pikuła

Cyców dnia 05 stycznia 2016 r.

 


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Treść [160,78 KB] , data ogłoszenia pliku: 2016-01-05

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2016-01-05
Data udostępnienia informacji 2016-01-05