wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego – w zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania - prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 8 punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów,w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Data: 2017-05-15
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

 

 

O G Ł O S Z E N I E  

 

Wójt Gminy Cyców

 

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z poźn. zm.)  

 

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego –
w  zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania - prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 8 punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów,
w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

 1. Zakres zadania:

Zadanie polega na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku
3-5 lat w  8 punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów, w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Punkty przedszkolne mają być czynne od poniedziałku do piątku (w dni nauki) po 8 godzin dziennie.

W zakres zadania wchodzić będzie:

 1. zapewnienie kontynuacji nauki dla dzieci w wieku 3-5 lat, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych oraz innych ustawowo dni wolnych od pracy, w wymiarze:
 • zajęcia z edukacji przedszkolnej według obowiązującej podstawy programowej –
  5 godz. dziennie,
 • zajęcia z języka angielskiego – 1 godz.  tygodniowo,
 • zajęcia logopedyczne - 2 godz.  co dwa tygodnie,
 • zajęcia z psychologiem- 1 godz.  w miesiącu.
 1. zatrudnienie 8  nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 2. zatrudnienie innych specjalistów do prowadzenia zajęć (psycholog, logopeda)
  i nauczyciela do nauki języka angielskiego,
 3. punkty przedszkolne będą prowadzone w pomieszczeniach należących do Gminy Cyców i znajdujących się w budynkach Szkół Podstawowych w Bekieszy, Garbatówce, Głębokiem, Malinówce, Stawku, Świerszczowie oraz w Remizie OSP Janowica
  i w Świetlicy Wiejskiej w Kopinie; pomieszczenia są wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia punktu przedszkolnego i zostaną użyczone bezpłatnie podmiotowi wybranemu w drodze konkursu,
 4. Gmina Cyców zapewni bieżące utrzymanie pomieszczeń pod punkty przedszkolne,
  w tym ogrzewanie w okresie sezonu grzewczego,
 5. Gmina Cyców nie przewiduje dowozu dzieci do prowadzonych punktów przedszkolnych.

 

2. Kwota przeznaczona na realizację przedmiotowego zadania:

- w roku 2017 (na okres wrzesień-grudzień 2017 r.) wynosić będzie  - 150 000 zł,

- w roku 2018 (na okres styczeń-czerwiec 2018 r.) planuje się  – 220 000 zł.

 

 1. Zasady przyznawania środków.

Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. 1817 z poźn. zm.)  

 

 1. Termin składania ofert upływa: 08 czerwca 2017 r. godz. 1500 (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 1. Miejsce składania ofert:  Urząd Gminy Cyców ul. Chełmska 42, sekretariat.

 

 1. Termin rozpatrzenia ofert: wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od ostatecznego terminu składania wniosków.

 

 1. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane i oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną
Zarządzeniem Wójta, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. atrakcyjności przedstawionego programu realizacji zadania w odniesieniu do
  kosztów realizacji - 20 pkt,
 2. kosztów realizacji zadania - 20 pkt,
 3. proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób zaangażowanych
  w jego realizację - 20 pkt,
 4. dokonań organizacji i doświadczenia w realizacji tego typu projektów - 20 pkt,
 5. dotychczasowej współpracy z Gminą Cyców - 20 pkt.

Wygra oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 

 1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych
  tego samego rodzaju:
 1. w okresie: styczeń – czerwiec 2016 r. zadanie zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 208 933,59  zł.
 2. w okresie: wrzesień – grudzień 2016 zadanie zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 145 036,86 zł,
 3. w okresie: styczeń – czerwiec 2017 r. zadanie będzie zrealizowane i dotowane kwotą: 220 000,00 zł.

 

 1. Druki ofert dostępne w Urzędzie Gminy Cyców ul. Chełmska 42, pokój nr 16 oraz
  w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Szczegółowych informacji udziela Andrzej Choma, tel. (82) 5677003 wew. 30.

 

 

 

Cyców, dnia 15 maja 2017 r.

 

Wójt Gminy Cyców

 

                                                                                     /-/ Wiesław Pikuła

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oferty,   

 


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Oferta [272,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2017-05-15

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-05-15
Data udostępnienia informacji 2017-05-15