wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o zleceniu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data: 2018-02-15
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Ogłoszenie

z dnia 15 lutego 2018 r.

O zleceniu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Cyców, podaje do publicznej wiadomości informację o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej ” ustawą”.

Oferta:

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie MONAR

Tytuł zadania: Zwiększenie dostępności do pomocy profilaktycznej, terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących i uzależnionych od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu- mieszkańców Gminy Cyców.

Data wszczęcia procedury: 09.02.2018 r.

Data ogłoszenia: 15.02.2018 r.

Termin zgłaszania uwag do oferty: 22.02.2018 r.

Załącznik: Skan oferty

Podstawa Prawna:

Zgodnie z art. 19a ustawy na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, Wójt Gminy może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli spełnią łącznie n/w warunki:

-wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000,00 zł.

-zadanie nie może być realizowane przez okres dłuższy niż 90 dni,

-łączna kwota środków finansowych przekazanych w roku kalendarzowym temu samemu podmiotowi, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.- środki finansowe przyznane z pominięciem otwartego konkursu ofert nie mogą przekraczać 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Procedura:

  1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ustawy, składa do Wójta Gminy wniosek na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  2. Uznając celowość realizacji zadania Wójt Gminy- zleca realizację zadania publicznego określonego we wniosku, po złożeniu przez organizacje pozarządowe lub podmiot określony w art. 3 ust 3 ustawy oferty.
  3. Oferta złożona jest wg uproszczonego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.04.2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
  4. W terminie do 7 dni od złożenia , ofertę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na okres 7 dni:
  • W Biuletynie Informacji Publicznej,
  • Na tablicy ogłoszeń Urzędu
  • Na stronie internetowej gminy.
  1. Przez okres upublicznienia, każdy może zgłaszać uwagi do oferty kierując je do Urzędu Gminy w Cycowie.
  2. Po upływie 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag do oferty, Wójt Gminy niezwłocznie zawiera umowę na realizację zadania publicznego, którego załącznik stanowi złożona przez organizację pozarządową oferta.

 

 

 

 

Wójt Gminy

/-/Wiesław Pikuła

 


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Oferta [160,72 KB] , data ogłoszenia pliku: 2018-02-15

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-02-15
Data udostępnienia informacji 2018-02-15