wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wójt Gminy Cyców ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cyców położonej w obrębie ewidencyjnym Cyców kolonia Druga

Data: 2018-09-26
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Cyców, dnia 20.09.2018 r.

Znak: Gr.6840.3.2018.MD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.121 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w zw. z Zarządzeniem Nr 36/2018 Wójta Gminy Cyców z dnia 01.06.2018 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy położonej w miejscowości Cyców Kolonia Druga, Wójt Gminy Cyców ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cyców położonej w obrębie ewidencyjnym Cyców kolonia Druga, jednostka ewidencyjna Cyców:

 1. Przedmiot przetargu - sprzedaż działki nr 3/3 położonej w miejscowości Cyców Kolonia Druga, gm. Cyców, powiat Łęczna
 2. Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3/3 o powierzchni 4 100 m2, położona jest w obrębie Cyców Kolonia Druga, gmina Cyców pow. Łęczna. Nieruchomość ma kształt nieregularny, dojazd z szosy. Atrakcyjność położenia bardzo dobra. Nieruchomość położona jest w terenach usług kultury. Nieruchomość zabudowana budynkiem murowanym po dawnym zborze ewangelickim i budynkiem gospodarczym. Obecnie budynki stanowią pustostan. Obiekt wraz z terenem podlega ochronie konserwatorskiej.
 3. Księga wieczysta – LU1W/00014831/5
 4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – działka znajduje się w obszarze 14UK o następujących ustaleniach: adaptacja budynków dawnego zboru ewangelickiego wraz z zachowaniem drzewostanu dla potrzeb usług publicznych. Wszystkie prace prowadzone przy obiektach wymagają opinii LWKZ na etapie ustalenia warunków realizacji inwestycji. Ochronie podlega również teren w najbliższym sąsiedztwie obiektu zabytkowego jako obszar ochrony krajobrazowej.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.
 6. Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 7. Cena wywoławcza: 200 000,00 zł,   Wadium: 20 000,00 zł
 8. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się 30.10.2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców o godzinie 1100,
 9. Minimalne postąpienie: Zgodnie z § 14 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uwagi:

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

 1. Wymienione w pkt 7 wadium w pieniądzu  musi być zaksięgowane na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Cycowie , Bank Spółdzielczy w Cycowie Nr 04 8191 0003 2001 0009 4621 0001 najpóźniej w dniu 26 października 2018 r.

W tytule przelewu należy określić numer geodezyjny i położenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 1. Wpłacone wadium podlega:
 1. zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 2. zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, który przetargu nie wygrają, zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego zamknięcia, bez oprocentowania.
 3. przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, natomiast przetarg  czyni się niebyłym.
 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie podanym w pkt 9 uiszczą wadium.

Każda osoba przystępująca do przetargu  zobowiązana jest posiadać ze sobą dowód tożsamości.

 1. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonego notarialnie, upoważniającego do udziału w przetargu,
 2. Firmy lub spółki  przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi lub poświadczonymi notarialnie,
 3. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka,
 1. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Cyców Nr 93 8191 0003 2001 0000 0159 0001, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
 2. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszty związane z postepowaniem wieczysto-księgowym, ponosi nabywca.
 3. W przypadku uchylenia się uczestnika wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, w wpłacone wadium przepada, a przetarg czyni się niebyłym.
 4. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (82) 5677003 wew.36, e-mail: m.daber@ugcycow.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Cycowie , ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców, pokój nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 800-do 1400.

ZASTRZEŻENIE:

Wójt Gminy Cyców zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.ugcycow.pl .

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-09-26
Data udostępnienia informacji 2018-09-26