wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Wójt Gminy Cyców ogłasza otwarty konkurs ofert

Data: 2013-08-01
Autor: Tomasz Bochra
Treść informacji / streszczenie:
O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Cyców
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie:


wsparcie zadania:
I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie różnych sekcji sportowych - 10 000,00 zł.
Termin realizacji zadania : od 28.08.2013 r. do 30.12.2013 r.
W/w zadanie w 2012 r. zostało dotowane kwotą 50 000,00 zł.
w 2013 r. została dotowana kwota 30 000,00 zł.


Zasady przyznawania środków:
Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami).


1. Termin składania ofert upływa: 22 sierpnia 2013 r. godz. 1500
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Cyców ul. Chełmska 42, sekretariat
3. Termin rozpatrzenia ofert: 23 sierpnia 2013 r.
4. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:
- zgodność oferty z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej,
- wartość merytoryczna oferty,
- koszt realizacji projektu w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwana wysokość dotacji,
- zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
- staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ostatnich latach,
- wymierne korzyści dla społeczności lokalnej,
- ocena skuteczności wykorzystania środków.
5. Druki ofert można odebrać w Urzędzie Gminy Cyców ul. Chełmska 42 pokój nr 6.Cyców dnia 01 sierpnia 2013 r.


    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Tomasz Bochra
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Tomasz Bochra
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Tomasz Bochra
Data wytworzenia informacji 2013-08-06
Data udostępnienia informacji 2013-08-06