wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Data: 2013-11-08
Autor: Agnieszka Kierepka
Treść informacji / streszczenie:
O G ŁO S Z E N I E
o przeprowadzeniu konsultacji


Zgodnie z ß 3 Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Cyców z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Cyców zarządza konsultacje w sprawie: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy Cyców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
Konsultacje odbędą się w terminie od 08.11.2013 r. do 15.11.2013 r.
w formie pisemnej.
Opinie i uwagi do projektu uchwały można składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Gmina_Cycow@ugcycow.pl


Wójt Gminy
/-/Jan Baczyński vel Mróz

Cyców, dn. 08.11.2013 r.

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Roczny Program Współpracy [50 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-11-08

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Kierepka
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Agnieszka Kierepka
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Agnieszka Kierepka
Data wytworzenia informacji 2013-11-08
Data udostępnienia informacji 2013-11-08