wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowy Urząd Pracy

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3
Kod terytorialny GUS:
NIP: 769-188-48-72
REGON: 590745958
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Ewa Andrzejczuk- Stawinoga
Data wytworzenia informacji: 2005-02-22
Data udostępnienia informacji: 2005-02-22

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Maria Jolanta Kulińska
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1991-01-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2013-03-31
Zatrudnienie ogółem (osoby): 78
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 77
Liczba stanowisk kierowniczych: 9
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych 2 989,00 zł
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: 4 530,00 zł
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: 1 804,00 zł
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: 2 693,00 zł

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka organizacyjna powiatowej administracji zespolonej
Akt tworzący: 1) ustawa z 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tj.Dz.U.z 2003r. Nr 58,poz.514 ze zm.)
2) ustawa z 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa(Dz.U.Nr106,poz.668)
3) ustawa z 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną(Dz.U.Nr133,poz.872)
4)Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U z 2008r. Nr 69, poz 415 z póź.zm).
Liczba zatrudnionych: 73 osoby
Średnie wynagrodzenie: 1. 387,80 PLN
Przedmiot działania i kompetencje:
Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu zadania realizowane przez powiatowe urzędy pracy można
podzielić na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania samorządu powiatowego.Do zadań z zakresu administracji rządowej należy:
1) rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia,
szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie
uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,
2) przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom świadczeń przedemerytalnych oraz wypłacanie zasiłków
przedemerytalnych,
3) prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innycch osób poszukujących pracy,
4) wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stałego zamieszkania
5) wydawanie decyzji w sprawach o :
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium lub świadczenia przedemerytalnego oraz wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku przedemerytalnego,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego
świadczenia lub pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy,
6) wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,

Jak zaś stanowi Art. 6a. ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu do zadań samorządu powiatowego realizowanych przez po
Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu zadania realizowane przez powiatowe urzędy pracy można
podzielić na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania samorządu powiatowego.Do zadań z zakresu administracji rządowej należy:
1) rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia,
szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie
uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,
2) przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom świadczeń przedemerytalnych oraz wypłacanie zasiłków
przedemerytalnych,
3) prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innycch osób poszukujących pracy,
4) wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stałego zamieszkania
5) wydawanie decyzji w sprawach o :
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium lub świadczenia przedemerytalnego oraz wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku przedemerytalnego,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego
świadczenia lub pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy,
6) wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,

Jak zaś stanowi Art. 6a. ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu do zadań samorządu powiatowego realizowanych przez po
Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu zadania realizowane przez powiatowe urzędy pracy można
podzielić na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania samorządu powiatowego.Do zadań z zakresu administracji rządowej należy:
1) rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia,
szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie
uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,
2) przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom świadczeń przedemerytalnych oraz wypłacanie zasiłków
przedemerytalnych,
3) prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innycch osób poszukujących pracy,
4) wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stałego zamieszkania
5) wydawanie decyzji w sprawach o :
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium lub świadczenia przedemerytalnego oraz wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku przedemerytalnego,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego
świadczenia lub pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy,
6) wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,

Jak zaś stanowi Art. 6a. ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu do zadań samorządu powiatowego realizowanych przez po
Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu zadania realizowane przez powiatowe urzędy pracy można
podzielić na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania samorządu powiatowego.Do zadań z zakresu administracji rządowej należy:
1) rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia,
szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie
uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,
2) przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom świadczeń przedemerytalnych oraz wypłacanie zasiłków
przedemerytalnych,
3) prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innycch osób poszukujących pracy,
4) wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stałego zamieszkania
5) wydawanie decyzji w sprawach o :
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium lub świadczenia przedemerytalnego oraz wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku przedemerytalnego,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego
świadczenia lub pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy,
6) wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,

Jak zaś stanowi Art. 6a. ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu do zadań samorządu powiatowego realizowanych przez po
Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu zadania realizowane przez powiatowe urzędy pracy można
podzielić na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania samorządu powiatowego.Do zadań z zakresu administracji rządowej należy:
1) rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia,
szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie
uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,
2) przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom świadczeń przedemerytalnych oraz wypłacanie zasiłków
przedemerytalnych,
3) prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innycch osób poszukujących pracy,
4) wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stałego zamieszkania
5) wydawanie decyzji w sprawach o :
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium lub świadczenia przedemerytalnego oraz wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku przedemerytalnego,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego
świadczenia lub pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy,
6) wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,

Jak zaś stanowi Art. 6a. ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu do zadań samorządu powiatowego realizowanych przez po
Informacje o użytkownikach: Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy,zakłady pracy,jednostki samorządowe, stowarzyszenia, fundacje,itp.

Definicja osoby bezrobotnej i tryb odwołań
Warunki jakie obecnie powinna spełniać osoba ubiegająca się o status osoby bezrobotnej określone zostały w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001r. Nr 6, poz. 56 z późn. zm.).
Wszystkie decyzje w sprawie statusu bezrobotnego (przyznanie statusu, pozbawienie, przyznanie i pozbawienie świadczeń) mają charakter decyzji administracyjnych, w których organem właściwym jest starosta, a organem wyższego stopnia wojewoda.
Formalna obsługa osób zarejestrowanych polega na:
1.prowadzeniu pełnej dokumentacji dotyczącej bezrobotnych, świadczeniobiorców i poszukujących pracy,
2.bieżącej weryfikacji uprawnień bezrobotnych do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
3.ustalaniu uprawnień do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
4.przygotowywaniu i wydawaniu dokumentów do wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
5.przyjmowaniu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jak również wprowadzanie wszelkich zgłaszanych zmian dotyczących ubezpieczeń (np. zmiana danych identyfikacyjnych, zmian dotyczących członków rodzin, itp.) oraz potwierdzaniu uprawnień do świadczeń leczniczych,
6.przyjmowaniu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jak również wprowadzanie wszelkich zgłaszanych zmian dotyczących ubezpieczeń (np. zmiana danych identyfikacyjnych, zmian dotyczących członków rodzin, itp.) oraz potwierdzaniu uprawnień do świadczeń leczniczych,

Do podstawowych obowiązków bezrobotnego należy:
1.potwierdzanie w wyznaczonych terminach gotowości do podjęcia pracy za okazaniem dowodu tożsamości,
2.zgłaszanie wszelkich zmian mających wpływ na uprawnienia do zasiłku i statusu bezrOsoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy,zakłady pracy,jednostki samorządowe, stowarzyszenia, fundacje,itp.

Definicja osoby bezrobotnej i tryb odwołań
Warunki jakie obecnie powinna spełniać osoba ubiegająca się o status osoby bezrobotnej określone zostały w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001r. Nr 6, poz. 56 z późn. zm.).
Wszystkie decyzje w sprawie statusu bezrobotnego (przyznanie statusu, pozbawienie, przyznanie i pozbawienie świadczeń) mają charakter decyzji administracyjnych, w których organem właściwym jest starosta, a organem wyższego stopnia wojewoda.
Formalna obsługa osób zarejestrowanych polega na:
1.prowadzeniu pełnej dokumentacji dotyczącej bezrobotnych, świadczeniobiorców i poszukujących pracy,
2.bieżącej weryfikacji uprawnień bezrobotnych do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
3.ustalaniu uprawnień do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
4.przygotowywaniu i wydawaniu dokumentów do wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
5.przyjmowaniu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jak również wprowadzanie wszelkich zgłaszanych zmian dotyczących ubezpieczeń (np. zmiana danych identyfikacyjnych, zmian dotyczących członków rodzin, itp.) oraz potwierdzaniu uprawnień do świadczeń leczniczych,
6.przyjmowaniu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jak również wprowadzanie wszelkich zgłaszanych zmian dotyczących ubezpieczeń (np. zmiana danych identyfikacyjnych, zmian dotyczących członków rodzin, itp.) oraz potwierdzaniu uprawnień do świadczeń leczniczych,

Do podstawowych obowiązków bezrobotnego należy:
1.potwierdzanie w wyznaczonych terminach gotowości do podjęcia pracy za okazaniem dowodu tożsamości,
2.zgłaszanie wszelkich zmian mających wpływ na uprawnienia do zasiłku i statusu bezrOsoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy,zakłady pracy,jednostki samorządowe, stowarzyszenia, fundacje,itp.

Definicja osoby bezrobotnej i tryb odwołań
Warunki jakie obecnie powinna spełniać osoba ubiegająca się o status osoby bezrobotnej określone zostały w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001r. Nr 6, poz. 56 z późn. zm.).
Wszystkie decyzje w sprawie statusu bezrobotnego (przyznanie statusu, pozbawienie, przyznanie i pozbawienie świadczeń) mają charakter decyzji administracyjnych, w których organem właściwym jest starosta, a organem wyższego stopnia wojewoda.
Formalna obsługa osób zarejestrowanych polega na:
1.prowadzeniu pełnej dokumentacji dotyczącej bezrobotnych, świadczeniobiorców i poszukujących pracy,
2.bieżącej weryfikacji uprawnień bezrobotnych do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
3.ustalaniu uprawnień do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
4.przygotowywaniu i wydawaniu dokumentów do wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
5.przyjmowaniu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jak również wprowadzanie wszelkich zgłaszanych zmian dotyczących ubezpieczeń (np. zmiana danych identyfikacyjnych, zmian dotyczących członków rodzin, itp.) oraz potwierdzaniu uprawnień do świadczeń leczniczych,
6.przyjmowaniu zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jak również wprowadzanie wszelkich zgłaszanych zmian dotyczących ubezpieczeń (np. zmiana danych identyfikacyjnych, zmian dotyczących członków rodzin, itp.) oraz potwierdzaniu uprawnień do świadczeń leczniczych,

Do podstawowych obowiązków bezrobotnego należy:
1.potwierdzanie w wyznaczonych terminach gotowości do podjęcia pracy za okazaniem dowodu tożsamości,
2.zgłaszanie wszelkich zmian mających wpływ na uprawnienia do zasiłku i statusu bezr
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: jednostka budżetowa finansowana z bużetów: wojewody i powiatu.
Informacje dodatkowe o działalności: Poziom bezrobocia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie na koniec czerwca 2003 r. wynosiła 10 823 osoby, z czego 56,6% stanowiły kobiety.
W stosunku do stanu na koniec 2002 roku liczba bezrobotnych zmalała o 417 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku stan bezrobocia wynosił 10 547 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wyniosła 17,0%, w województwie 18,4%, a w kraju - 17,9% (stan na koniec maja 2003 r.).

Zmiany w poziomie bezrobocia

W pierwszym półroczu 2003 roku zarejestrowało się ogółem 3839 osób bezrobotnych, w tym 1605 kobiet. Po raz pierwszy rejestrowało się 901 osób, a po raz kolejny 2938 osób. Do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnione były tylko 983 osoby zarejestrowane w miesiącach styczeń - czerwiec 2003. Spośród ogólnej liczby rejestrujących się 2559 osób poprzednio pracowało, w tym 1027 kobiet, a 1280 osób nie posiadało stażu pracy.
W omawianym okresie 1131 osób (czyli 29,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br.) pochodziło z terenów wiejskich. Po zakończeniu prac interwencyjnych zarejestrowało się 40 osób, po robotach publicznych 39 osób, a po ukończeniu szkolenia 119 osób. W tym czasie zarejestrowano 82 osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego, w tym 37 kobiet.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowały się ogółem 3644 osoby bezrobotne, w tym 1597 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 910 osób, a po raz kolejny 2734. Z terenów wiejskich pochodziły 1093 osoby, czyli około 30% bezrobotnych.
w I półroczu 2003 roku liczba rejestrujących się była wyższa niż w analogicznym okresie lat ubiegłych.
Porównując dane dotyczące liczby osób rejestrujących się w I półroczu w 3 kolejnych latach zwraca uwagę fakt, że najwięcej rejestracji przypada na miesiąc styczeń. W następnych miesiącach liczba ta maleje.
Przyczyny rejestracji pozostają nadal takie same:
- zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- zakończenia prac interwencyjnych
- zakończania robót publicznych
- zakończenia przez aPoziom bezrobocia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie na koniec czerwca 2003 r. wynosiła 10 823 osoby, z czego 56,6% stanowiły kobiety.
W stosunku do stanu na koniec 2002 roku liczba bezrobotnych zmalała o 417 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku stan bezrobocia wynosił 10 547 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wyniosła 17,0%, w województwie 18,4%, a w kraju - 17,9% (stan na koniec maja 2003 r.).

Zmiany w poziomie bezrobocia

W pierwszym półroczu 2003 roku zarejestrowało się ogółem 3839 osób bezrobotnych, w tym 1605 kobiet. Po raz pierwszy rejestrowało się 901 osób, a po raz kolejny 2938 osób. Do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnione były tylko 983 osoby zarejestrowane w miesiącach styczeń - czerwiec 2003. Spośród ogólnej liczby rejestrujących się 2559 osób poprzednio pracowało, w tym 1027 kobiet, a 1280 osób nie posiadało stażu pracy.
W omawianym okresie 1131 osób (czyli 29,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br.) pochodziło z terenów wiejskich. Po zakończeniu prac interwencyjnych zarejestrowało się 40 osób, po robotach publicznych 39 osób, a po ukończeniu szkolenia 119 osób. W tym czasie zarejestrowano 82 osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego, w tym 37 kobiet.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowały się ogółem 3644 osoby bezrobotne, w tym 1597 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 910 osób, a po raz kolejny 2734. Z terenów wiejskich pochodziły 1093 osoby, czyli około 30% bezrobotnych.
w I półroczu 2003 roku liczba rejestrujących się była wyższa niż w analogicznym okresie lat ubiegłych.
Porównując dane dotyczące liczby osób rejestrujących się w I półroczu w 3 kolejnych latach zwraca uwagę fakt, że najwięcej rejestracji przypada na miesiąc styczeń. W następnych miesiącach liczba ta maleje.
Przyczyny rejestracji pozostają nadal takie same:
- zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- zakończenia prac interwencyjnych
- zakończania robót publicznych
- zakończenia przez aPoziom bezrobocia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie na koniec czerwca 2003 r. wynosiła 10 823 osoby, z czego 56,6% stanowiły kobiety.
W stosunku do stanu na koniec 2002 roku liczba bezrobotnych zmalała o 417 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku stan bezrobocia wynosił 10 547 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wyniosła 17,0%, w województwie 18,4%, a w kraju - 17,9% (stan na koniec maja 2003 r.).

Zmiany w poziomie bezrobocia

W pierwszym półroczu 2003 roku zarejestrowało się ogółem 3839 osób bezrobotnych, w tym 1605 kobiet. Po raz pierwszy rejestrowało się 901 osób, a po raz kolejny 2938 osób. Do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnione były tylko 983 osoby zarejestrowane w miesiącach styczeń - czerwiec 2003. Spośród ogólnej liczby rejestrujących się 2559 osób poprzednio pracowało, w tym 1027 kobiet, a 1280 osób nie posiadało stażu pracy.
W omawianym okresie 1131 osób (czyli 29,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br.) pochodziło z terenów wiejskich. Po zakończeniu prac interwencyjnych zarejestrowało się 40 osób, po robotach publicznych 39 osób, a po ukończeniu szkolenia 119 osób. W tym czasie zarejestrowano 82 osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego, w tym 37 kobiet.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowały się ogółem 3644 osoby bezrobotne, w tym 1597 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 910 osób, a po raz kolejny 2734. Z terenów wiejskich pochodziły 1093 osoby, czyli około 30% bezrobotnych.
w I półroczu 2003 roku liczba rejestrujących się była wyższa niż w analogicznym okresie lat ubiegłych.
Porównując dane dotyczące liczby osób rejestrujących się w I półroczu w 3 kolejnych latach zwraca uwagę fakt, że najwięcej rejestracji przypada na miesiąc styczeń. W następnych miesiącach liczba ta maleje.
Przyczyny rejestracji pozostają nadal takie same:
- zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- zakończenia prac interwencyjnych
- zakończania robót publicznych
- zakończenia przez aPoziom bezrobocia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie na koniec czerwca 2003 r. wynosiła 10 823 osoby, z czego 56,6% stanowiły kobiety.
W stosunku do stanu na koniec 2002 roku liczba bezrobotnych zmalała o 417 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku stan bezrobocia wynosił 10 547 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wyniosła 17,0%, w województwie 18,4%, a w kraju - 17,9% (stan na koniec maja 2003 r.).

Zmiany w poziomie bezrobocia

W pierwszym półroczu 2003 roku zarejestrowało się ogółem 3839 osób bezrobotnych, w tym 1605 kobiet. Po raz pierwszy rejestrowało się 901 osób, a po raz kolejny 2938 osób. Do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnione były tylko 983 osoby zarejestrowane w miesiącach styczeń - czerwiec 2003. Spośród ogólnej liczby rejestrujących się 2559 osób poprzednio pracowało, w tym 1027 kobiet, a 1280 osób nie posiadało stażu pracy.
W omawianym okresie 1131 osób (czyli 29,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br.) pochodziło z terenów wiejskich. Po zakończeniu prac interwencyjnych zarejestrowało się 40 osób, po robotach publicznych 39 osób, a po ukończeniu szkolenia 119 osób. W tym czasie zarejestrowano 82 osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego, w tym 37 kobiet.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowały się ogółem 3644 osoby bezrobotne, w tym 1597 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 910 osób, a po raz kolejny 2734. Z terenów wiejskich pochodziły 1093 osoby, czyli około 30% bezrobotnych.
w I półroczu 2003 roku liczba rejestrujących się była wyższa niż w analogicznym okresie lat ubiegłych.
Porównując dane dotyczące liczby osób rejestrujących się w I półroczu w 3 kolejnych latach zwraca uwagę fakt, że najwięcej rejestracji przypada na miesiąc styczeń. W następnych miesiącach liczba ta maleje.
Przyczyny rejestracji pozostają nadal takie same:
- zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- zakończenia prac interwencyjnych
- zakończania robót publicznych
- zakończenia przez aPoziom bezrobocia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie na koniec czerwca 2003 r. wynosiła 10 823 osoby, z czego 56,6% stanowiły kobiety.
W stosunku do stanu na koniec 2002 roku liczba bezrobotnych zmalała o 417 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku stan bezrobocia wynosił 10 547 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wyniosła 17,0%, w województwie 18,4%, a w kraju - 17,9% (stan na koniec maja 2003 r.).

Zmiany w poziomie bezrobocia

W pierwszym półroczu 2003 roku zarejestrowało się ogółem 3839 osób bezrobotnych, w tym 1605 kobiet. Po raz pierwszy rejestrowało się 901 osób, a po raz kolejny 2938 osób. Do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnione były tylko 983 osoby zarejestrowane w miesiącach styczeń - czerwiec 2003. Spośród ogólnej liczby rejestrujących się 2559 osób poprzednio pracowało, w tym 1027 kobiet, a 1280 osób nie posiadało stażu pracy.
W omawianym okresie 1131 osób (czyli 29,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br.) pochodziło z terenów wiejskich. Po zakończeniu prac interwencyjnych zarejestrowało się 40 osób, po robotach publicznych 39 osób, a po ukończeniu szkolenia 119 osób. W tym czasie zarejestrowano 82 osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego, w tym 37 kobiet.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowały się ogółem 3644 osoby bezrobotne, w tym 1597 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 910 osób, a po raz kolejny 2734. Z terenów wiejskich pochodziły 1093 osoby, czyli około 30% bezrobotnych.
w I półroczu 2003 roku liczba rejestrujących się była wyższa niż w analogicznym okresie lat ubiegłych.
Porównując dane dotyczące liczby osób rejestrujących się w I półroczu w 3 kolejnych latach zwraca uwagę fakt, że najwięcej rejestracji przypada na miesiąc styczeń. W następnych miesiącach liczba ta maleje.
Przyczyny rejestracji pozostają nadal takie same:
- zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- zakończenia prac interwencyjnych
- zakończania robót publicznych
- zakończenia przez aPoziom bezrobocia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie na koniec czerwca 2003 r. wynosiła 10 823 osoby, z czego 56,6% stanowiły kobiety.
W stosunku do stanu na koniec 2002 roku liczba bezrobotnych zmalała o 417 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku stan bezrobocia wynosił 10 547 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wyniosła 17,0%, w województwie 18,4%, a w kraju - 17,9% (stan na koniec maja 2003 r.).

Zmiany w poziomie bezrobocia

W pierwszym półroczu 2003 roku zarejestrowało się ogółem 3839 osób bezrobotnych, w tym 1605 kobiet. Po raz pierwszy rejestrowało się 901 osób, a po raz kolejny 2938 osób. Do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnione były tylko 983 osoby zarejestrowane w miesiącach styczeń - czerwiec 2003. Spośród ogólnej liczby rejestrujących się 2559 osób poprzednio pracowało, w tym 1027 kobiet, a 1280 osób nie posiadało stażu pracy.
W omawianym okresie 1131 osób (czyli 29,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br.) pochodziło z terenów wiejskich. Po zakończeniu prac interwencyjnych zarejestrowało się 40 osób, po robotach publicznych 39 osób, a po ukończeniu szkolenia 119 osób. W tym czasie zarejestrowano 82 osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego, w tym 37 kobiet.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowały się ogółem 3644 osoby bezrobotne, w tym 1597 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 910 osób, a po raz kolejny 2734. Z terenów wiejskich pochodziły 1093 osoby, czyli około 30% bezrobotnych.
w I półroczu 2003 roku liczba rejestrujących się była wyższa niż w analogicznym okresie lat ubiegłych.
Porównując dane dotyczące liczby osób rejestrujących się w I półroczu w 3 kolejnych latach zwraca uwagę fakt, że najwięcej rejestracji przypada na miesiąc styczeń. W następnych miesiącach liczba ta maleje.
Przyczyny rejestracji pozostają nadal takie same:
- zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- zakończenia prac interwencyjnych
- zakończania robót publicznych
- zakończenia przez aPoziom bezrobocia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie na koniec czerwca 2003 r. wynosiła 10 823 osoby, z czego 56,6% stanowiły kobiety.
W stosunku do stanu na koniec 2002 roku liczba bezrobotnych zmalała o 417 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku stan bezrobocia wynosił 10 547 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wyniosła 17,0%, w województwie 18,4%, a w kraju - 17,9% (stan na koniec maja 2003 r.).

Zmiany w poziomie bezrobocia

W pierwszym półroczu 2003 roku zarejestrowało się ogółem 3839 osób bezrobotnych, w tym 1605 kobiet. Po raz pierwszy rejestrowało się 901 osób, a po raz kolejny 2938 osób. Do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnione były tylko 983 osoby zarejestrowane w miesiącach styczeń - czerwiec 2003. Spośród ogólnej liczby rejestrujących się 2559 osób poprzednio pracowało, w tym 1027 kobiet, a 1280 osób nie posiadało stażu pracy.
W omawianym okresie 1131 osób (czyli 29,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br.) pochodziło z terenów wiejskich. Po zakończeniu prac interwencyjnych zarejestrowało się 40 osób, po robotach publicznych 39 osób, a po ukończeniu szkolenia 119 osób. W tym czasie zarejestrowano 82 osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego, w tym 37 kobiet.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowały się ogółem 3644 osoby bezrobotne, w tym 1597 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 910 osób, a po raz kolejny 2734. Z terenów wiejskich pochodziły 1093 osoby, czyli około 30% bezrobotnych.
w I półroczu 2003 roku liczba rejestrujących się była wyższa niż w analogicznym okresie lat ubiegłych.
Porównując dane dotyczące liczby osób rejestrujących się w I półroczu w 3 kolejnych latach zwraca uwagę fakt, że najwięcej rejestracji przypada na miesiąc styczeń. W następnych miesiącach liczba ta maleje.
Przyczyny rejestracji pozostają nadal takie same:
- zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- zakończenia prac interwencyjnych
- zakończania robót publicznych
- zakończenia przez aPoziom bezrobocia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie na koniec czerwca 2003 r. wynosiła 10 823 osoby, z czego 56,6% stanowiły kobiety.
W stosunku do stanu na koniec 2002 roku liczba bezrobotnych zmalała o 417 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku stan bezrobocia wynosił 10 547 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wyniosła 17,0%, w województwie 18,4%, a w kraju - 17,9% (stan na koniec maja 2003 r.).

Zmiany w poziomie bezrobocia

W pierwszym półroczu 2003 roku zarejestrowało się ogółem 3839 osób bezrobotnych, w tym 1605 kobiet. Po raz pierwszy rejestrowało się 901 osób, a po raz kolejny 2938 osób. Do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnione były tylko 983 osoby zarejestrowane w miesiącach styczeń - czerwiec 2003. Spośród ogólnej liczby rejestrujących się 2559 osób poprzednio pracowało, w tym 1027 kobiet, a 1280 osób nie posiadało stażu pracy.
W omawianym okresie 1131 osób (czyli 29,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br.) pochodziło z terenów wiejskich. Po zakończeniu prac interwencyjnych zarejestrowało się 40 osób, po robotach publicznych 39 osób, a po ukończeniu szkolenia 119 osób. W tym czasie zarejestrowano 82 osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego, w tym 37 kobiet.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowały się ogółem 3644 osoby bezrobotne, w tym 1597 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 910 osób, a po raz kolejny 2734. Z terenów wiejskich pochodziły 1093 osoby, czyli około 30% bezrobotnych.
w I półroczu 2003 roku liczba rejestrujących się była wyższa niż w analogicznym okresie lat ubiegłych.
Porównując dane dotyczące liczby osób rejestrujących się w I półroczu w 3 kolejnych latach zwraca uwagę fakt, że najwięcej rejestracji przypada na miesiąc styczeń. W następnych miesiącach liczba ta maleje.
Przyczyny rejestracji pozostają nadal takie same:
- zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- zakończenia prac interwencyjnych
- zakończania robót publicznych
- zakończenia przez aPoziom bezrobocia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie na koniec czerwca 2003 r. wynosiła 10 823 osoby, z czego 56,6% stanowiły kobiety.
W stosunku do stanu na koniec 2002 roku liczba bezrobotnych zmalała o 417 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku stan bezrobocia wynosił 10 547 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wyniosła 17,0%, w województwie 18,4%, a w kraju - 17,9% (stan na koniec maja 2003 r.).

Zmiany w poziomie bezrobocia

W pierwszym półroczu 2003 roku zarejestrowało się ogółem 3839 osób bezrobotnych, w tym 1605 kobiet. Po raz pierwszy rejestrowało się 901 osób, a po raz kolejny 2938 osób. Do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnione były tylko 983 osoby zarejestrowane w miesiącach styczeń - czerwiec 2003. Spośród ogólnej liczby rejestrujących się 2559 osób poprzednio pracowało, w tym 1027 kobiet, a 1280 osób nie posiadało stażu pracy.
W omawianym okresie 1131 osób (czyli 29,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br.) pochodziło z terenów wiejskich. Po zakończeniu prac interwencyjnych zarejestrowało się 40 osób, po robotach publicznych 39 osób, a po ukończeniu szkolenia 119 osób. W tym czasie zarejestrowano 82 osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego, w tym 37 kobiet.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowały się ogółem 3644 osoby bezrobotne, w tym 1597 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 910 osób, a po raz kolejny 2734. Z terenów wiejskich pochodziły 1093 osoby, czyli około 30% bezrobotnych.
w I półroczu 2003 roku liczba rejestrujących się była wyższa niż w analogicznym okresie lat ubiegłych.
Porównując dane dotyczące liczby osób rejestrujących się w I półroczu w 3 kolejnych latach zwraca uwagę fakt, że najwięcej rejestracji przypada na miesiąc styczeń. W następnych miesiącach liczba ta maleje.
Przyczyny rejestracji pozostają nadal takie same:
- zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- zakończenia prac interwencyjnych
- zakończania robót publicznych
- zakończenia przez aPoziom bezrobocia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie na koniec czerwca 2003 r. wynosiła 10 823 osoby, z czego 56,6% stanowiły kobiety.
W stosunku do stanu na koniec 2002 roku liczba bezrobotnych zmalała o 417 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku stan bezrobocia wynosił 10 547 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wyniosła 17,0%, w województwie 18,4%, a w kraju - 17,9% (stan na koniec maja 2003 r.).

Zmiany w poziomie bezrobocia

W pierwszym półroczu 2003 roku zarejestrowało się ogółem 3839 osób bezrobotnych, w tym 1605 kobiet. Po raz pierwszy rejestrowało się 901 osób, a po raz kolejny 2938 osób. Do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnione były tylko 983 osoby zarejestrowane w miesiącach styczeń - czerwiec 2003. Spośród ogólnej liczby rejestrujących się 2559 osób poprzednio pracowało, w tym 1027 kobiet, a 1280 osób nie posiadało stażu pracy.
W omawianym okresie 1131 osób (czyli 29,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br.) pochodziło z terenów wiejskich. Po zakończeniu prac interwencyjnych zarejestrowało się 40 osób, po robotach publicznych 39 osób, a po ukończeniu szkolenia 119 osób. W tym czasie zarejestrowano 82 osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego, w tym 37 kobiet.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowały się ogółem 3644 osoby bezrobotne, w tym 1597 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 910 osób, a po raz kolejny 2734. Z terenów wiejskich pochodziły 1093 osoby, czyli około 30% bezrobotnych.
w I półroczu 2003 roku liczba rejestrujących się była wyższa niż w analogicznym okresie lat ubiegłych.
Porównując dane dotyczące liczby osób rejestrujących się w I półroczu w 3 kolejnych latach zwraca uwagę fakt, że najwięcej rejestracji przypada na miesiąc styczeń. W następnych miesiącach liczba ta maleje.
Przyczyny rejestracji pozostają nadal takie same:
- zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- zakończenia prac interwencyjnych
- zakończania robót publicznych
- zakończenia przez aPoziom bezrobocia.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bełchatowie na koniec czerwca 2003 r. wynosiła 10 823 osoby, z czego 56,6% stanowiły kobiety.
W stosunku do stanu na koniec 2002 roku liczba bezrobotnych zmalała o 417 osób. W analogicznym okresie ubiegłego roku stan bezrobocia wynosił 10 547 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie bełchatowskim wyniosła 17,0%, w województwie 18,4%, a w kraju - 17,9% (stan na koniec maja 2003 r.).

Zmiany w poziomie bezrobocia

W pierwszym półroczu 2003 roku zarejestrowało się ogółem 3839 osób bezrobotnych, w tym 1605 kobiet. Po raz pierwszy rejestrowało się 901 osób, a po raz kolejny 2938 osób. Do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnione były tylko 983 osoby zarejestrowane w miesiącach styczeń - czerwiec 2003. Spośród ogólnej liczby rejestrujących się 2559 osób poprzednio pracowało, w tym 1027 kobiet, a 1280 osób nie posiadało stażu pracy.
W omawianym okresie 1131 osób (czyli 29,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br.) pochodziło z terenów wiejskich. Po zakończeniu prac interwencyjnych zarejestrowało się 40 osób, po robotach publicznych 39 osób, a po ukończeniu szkolenia 119 osób. W tym czasie zarejestrowano 82 osoby niepełnosprawne posiadające status bezrobotnego, w tym 37 kobiet.
W analogicznym okresie ubiegłego roku zarejestrowały się ogółem 3644 osoby bezrobotne, w tym 1597 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 910 osób, a po raz kolejny 2734. Z terenów wiejskich pochodziły 1093 osoby, czyli około 30% bezrobotnych.
w I półroczu 2003 roku liczba rejestrujących się była wyższa niż w analogicznym okresie lat ubiegłych.
Porównując dane dotyczące liczby osób rejestrujących się w I półroczu w 3 kolejnych latach zwraca uwagę fakt, że najwięcej rejestracji przypada na miesiąc styczeń. W następnych miesiącach liczba ta maleje.
Przyczyny rejestracji pozostają nadal takie same:
- zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- zakończenia prac interwencyjnych
- zakończania robót publicznych
- zakończenia przez a
Majątek, którym dysponuje: Majątek PUP:
wg stanu na dzień 31.12.2002r.
Środki trwałe - 4.436.308,45 zł
pozostałe środki trwałe - 234.197,02 zł
wartości niematerialne i prawne - 10.914,50 zł
Struktura własnościowa: własność samorządowa.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Maria Ziębaczewska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Ewa Andrzejczuk- Stawinoga, Maria Ziębaczewska
Data wytworzenia informacji 2005-02-22, 2007-07-10, 2005-09-28
Data udostępnienia informacji 2005-02-22, 2007-07-10, 2005-09-28