wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowy Urząd Pracy

Nasi użytkownicy

Nasi użytkownicy to:

- bezrobotni:
* bezrobotny do 25 roku życia,
* bezrobotny długotrwale,albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust.2 pkt 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
* bezrobotny powyżej 50 roku życia,
* bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych,bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
* bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
* bezrobotny niepełnosprawny,
* bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia,
- pracodawcy,
- instytucje szkoleniowe,
- rolnicy,
- przedsiębiorcy,
- cudzoziemcy poszukujący pracy w Polsce,
- poszukujący pracy - obywatele polscy poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych.