wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 66
Kod terytorialny GUS: 1001011
NIP: 769-18-50-494
REGON: 590709394
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2004-02-09
Data udostępnienia informacji: 2004-02-09

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Elżbieta Zbonikowska- Goździewicz
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1999-05-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2013-12-31
Zatrudnienie ogółem (osoby): 28
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 26
Liczba stanowisk kierowniczych: 6
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Rada Powiatu w Bełchatowie
Akt tworzący: Uchwała nr 28/V/1999 z dnia 5 marca 1999r. Rady Powiatu Bełchatowskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Liczba zatrudnionych: 13
Przedmiot działania i kompetencje: Do zadań Centrum w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:
1.zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej;
2.przedstawienie Radzie Powiatu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w celu opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
3.udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
4.organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
5.prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
6.zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjne - opiekuńczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
7.zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu
powiatu,
8.doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
9. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
10.przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków
związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek
opiekuńczo - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy
społecznej i rodziny zastępcze,
11.organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci
12.podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, po uzyskaniu
akceptacji przez Zarząd lub Radę Powiatu Do zadań Centrum w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:
1.zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej;
2.przedstawienie Radzie Powiatu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w celu opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
3.udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
4.organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
5.prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
6.zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjne - opiekuńczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
7.zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu
powiatu,
8.doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
9. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
10.przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków
związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek
opiekuńczo - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy
społecznej i rodziny zastępcze,
11.organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci
12.podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, po uzyskaniu
akceptacji przez Zarząd lub Radę Powiatu Do zadań Centrum w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:
1.zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, organizowanie mieszkań chronionych oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej;
2.przedstawienie Radzie Powiatu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w celu opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
3.udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
4.organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej,
5.prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
6.zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjne - opiekuńczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
7.zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu
powiatu,
8.doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
9. pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających zakłady karne oraz niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
10.przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz pokrywanie wydatków
związanych z kontynuowaniem nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek
opiekuńczo - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze, domy pomocy
społecznej i rodziny zastępcze,
11.organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci
12.podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, po uzyskaniu
akceptacji przez Zarząd lub Radę Powiatu

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-12-15
Data udostępnienia informacji 2003-12-15