wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

Więcej o nas

Siedzibąą PCPR jest miasto Bełchatów, obszarem działania jest Powiat Bełchatowski. Centrum wykonuje zadania własne Powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej
z zakresu pomocy społecznej jak i inne zadania określone odrębnymi przepisami. PCPR jest jednostką budżetową, jest dysponentem środków trzeciego stopnia. Prawa
i obowiązki pracowników PCPR regulują przepisy o pracownikach samorządowych.
Nadzór merytoryczny nad pracą PCPR sprawuje w imieniu Zarządu Powiatu w Bełchatowie Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142, poz.1592 z późn.zm.)
2.Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.)
3.Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.).
4.Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.)
5.Statutu Powiatu Bełchatowskiego.
6.Uchwały Nr 28/V/99 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 5 marca 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine w Bełchatowie.
7.Innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.