wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

Czym się zajmujemy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, zwane dalej „PCPR”, wykonuje zadania Powiatu Bełchatowskiego (w tym administracji rządowej) w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz inne określone przepisami prawa. Celem realizacji zadań w strukturach PCPR wyodrębniono następujące zespoły:

  l. Zespół do spraw pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego przedmiotem działania jest realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie
, a w szczególności:

   1) koordynowanie realizacji „ Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Bełchatowskim na lata 2011- 2015”, w tym prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie,

   2)praca socjalna, w szczególności z osobami usamodzielnianymi, w tym prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz
na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie , domy dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz osobom usamodzielnianym na podstawie art. 240 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

   3)pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – opracowywanie i realizacja indywidualnych programów integracji,

   4)prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem osób w mieszkaniach chronionych
i domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

   5) współpraca i nadzór nad domami pomocy społecznej oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o umieszczaniu osób w domach pomocy społecznej,

   6) nadzór i koordynowanie prawidłowej realizacji zadań z zakresu prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej , w tym poradnictwa specjalistycznego i schronienia,

   7)sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

  8)podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie                 i realizacja programów osłonowych.

 

2. Zespół do spraw pieczy zastępczej, którego przedmiotem działania jest realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności:

   1) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

   2) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka , dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wraz z wydawaniem właściwych opinii,

   3) prowadzenie rejestru danych, o osobach: zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,

   4) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,

   5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

   6) przygotowywanie dokumentacji i skierowań dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej,

   7) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności wynikających
z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

   8) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych oraz opracowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy,

 

 

 3. Zespół do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, którego przedmiotem działania jest realizacja zadań określonych w ustawie z dnia27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

   1) prowadzenie spraw związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych ,                a w szczególności z dofinansowaniem :

     a)uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

     b)sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych,

     c)zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

     d)likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w zawiązku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

     e)rehabilitacji dzieci i młodzieży,

      f)kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

   2)nadzór nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej,

   3)podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
w tym opracowywanie i realizacja programów osłonowych,

   4)opracowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłaszania otwartych konkursów ofert
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz nadzór wykonania umów jak i rozliczenia przyznanych dotacji,

   5)prowadzenie Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych, udzielającego
i upowszechniającego informacje służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie, a w szczególności informowanie o:

     a)prawach osób niepełnosprawnych, w tym wynikających z kodeksu pracy,

     b)możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

     c)systemowych rozwiązaniach dotyczących: edukacji osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego, rehabilitacji leczniczej i leczenia, wsparcia osób niepełnosprawnych,

     d) instytucjach wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

     e) organizacjach zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oferowanych przez nie formach pomocy,

 

4. Zespół do spraw świadczeń, który na podstawie przepisów prawa w szczególności wykonuje następujące zadania:

   1)przyjmowanie wniosków/dokumentów w sprawie świadczeń, dodatków
i dofinansowania do wypoczynku dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej,

   2) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach :

     a) odpłatności osób (skierowanych do dnia 31 grudnia 2004r.) za pobyt w domach pomocy społecznej,

     b) finansowania świadczeń pieniężnych na dzieci umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej,

     c) finansowania pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,

     d)przyznania pomocy pieniężnej osobom które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

    e)przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie , domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

     f)zmiany, uchylenia decyzji w związku z marnotrawieniem przyznanego świadczenia  lub zawieszenia pomocy na kontynuowanie nauki,

     g)odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,

   2) sporządzanie projektów porozumień z innymi powiatami w sprawach odpłatności za pobyt dzieci z terenu innego powiatu przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Bełchatowskiego,

  3) sporządzanie projektów umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi, rodzinami pomocowymi i rodzinnymi domami dziecka,

   4) sporządzanie projektów dokumentów wydatków ponoszonych przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,

   5) prowadzenie niezbędnej dokumentacji i sporządzanie projektów umów lub decyzji administracyjnych dotyczących :

     a) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia lub innych nienależności ,

     b) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu w części albo całości nienależnie pobranego świadczenia,

   6) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

   7)przygotowywanie projektów powództw o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych,

 

5. Do zadań Zespołu do spraw finansowo – ekonomicznych, który na podstawie przepisów prawa w szczególności wykonuje następujące zadania:

   1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości
i finansów publicznych,

   2) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu, w tym środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego i innych w ramach realizowanych projektów i popisanych umów, wraz
z zapewnieniem przestrzegania zasad ewidencji środków i bieżącej kontroli realizacji
i wykonania budżetu,

   3) prowadzenie ewidencji wydatków i obsługi finansowo- księgowej realizowanych zadań,

   4) sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

   5) prowadzenie wydatków osobowych i rozliczeń płacopochodnych, obsługa kasowa,

   6) egzekwowanie należności budżetu w zakresie realizowanych zadań.

 

6. Do zadań Zespołu do spraw administracyjno-gospodarczych, który na podstawie przepisów prawa w szczególności wykonuje następujące zadania:

   1)administrowanie mieniem oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad mieniem  PCPR,
w tym prowadzenie ksiąg inwentarzowych, wykazów wyposażenia,

   2) nadzór nad zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w PCPR, a w szczególności prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz wnioskowanie do Dyrektora o zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,

   3)prowadzenie sekretariatu, a w szczególności:

     a)przyjmowanie i nadawanie korespondencji, obsługa centrali telefonicznej,

     b)protokołowanie i obsługa narad, posiedzeń komisji i zespołów;

     c)powielanie, przepisywanie pism i innych materiałów,

     d)obsługa poczty elektronicznej,

   4)prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacją wyposażenia PCPR, w tym sporządzanie i prowadzenie dokumentacji
w ramach zamówień publicznych oraz dokonywanie zaopatrzenia materiałowego PCPR,

   5) prowadzenie składnicy akt PCPR,

   6) prowadzenie spraw z zakresu kadr :

   9)przygotowywanie projektów umów i pism w zakresie prowadzonych spraw oraz zabezpieczenie PCPR w zakresie bhp, p-poż,

  10) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowisko pracy,

  12)prowadzenie aktualizacji danych na stronach teleinformatycznych, w tym BIP PCPR.”;

 

 

 Zadania wspólne dla wszystkich Zespołów:

   1) współpraca z instytucjami, jednostkami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej , stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie polityki społecznej,

 

   2) właściwe przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im wyczerpujących informacji
i wyjaśnień o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na sposób załatwienia sprawy.