wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Sposoby załatwiania spraw

ZASADY PRZYJ CIA DO DPS W BEŁCHATOWIE

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba że wystąpi ona lub jej przedtawiciel ustawowy, opiekun prawny z wnioskiem o pobyt w domu na czas określony.

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację tj.:
- wywiad środowiskowy,
- zaświadczenie lekarza w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,
- oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w DPS,
- aktualne zaświadczenie o dochodach w/w osoby,
- wniosek o wydanie opinii do Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- zgoda Sądu na umieszczenie w DPS, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych.

POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ JEST ODPŁATNY.
Zobowiązani do ponoszenia opłat są w następującej kolejności:
1. mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwy ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc do Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów, tel.(0-44) 635-24-00