wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie

Opłaty za pobyt

Średni koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie ul. Dąbrowskiego 2, 97-400 Bełchatów:
- ustalony zgodnie z art.6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz.U. Nr 64 poz. 593 z póź. zm),
- ogłoszony przez Starostę Bełchatowskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
Nr 66 poz. 563 Zarządzeniem Nr 24/07 Starosty Bełchatowskiego z dnia 9 lutego 2007 roku
- w 2007 roku wynosi 1831,48 zł (jeden tysiąc osiemset trzydzieści jeden złotych i czterdzieści osiem groszy,)

Do ponoszenia opłat za pobyt w DPS zobowiązani są w następującej kolejności:
1. mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.