wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Bełchatowie

Opłaty - ceny usług

Opłaty

Szkoła bezpłatnie wydaje świadectwa i legitymacje szkolne.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów szkoła wydaje duplikat.
Podstawą do wydanai duplikatu jest złożenie do dyrektora szkoły podania o wydanie duplikatu wraz z uzasadnieniem ponownego wydania oraz uiszczenia opłaty w następujących kwotach:
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - opłata w wysokości równej kwocie
ustalonej dla poświadczenia własnoręczności podpisu w przepisach o opłacie
skarbowej (9 zł).
- za wydanie duplikatu świadectwa - opłata w wysokości równej kwocie ustalonej dla
legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej (26 zł).

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. ( Dz.U.Nr 135, poz. 1143).