wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Bełchatowie

Opłaty

Szkoła bezpłatnie wydaje świadectwa, dyplomy oraz legitymacje szkolne. W przypadku zagubienia lub zniszczenia któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, szkoła wydaje duplikat.
Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora szkoły podania o wydanie duplikatu wraz z uzasadnieniem ponownego wydania oraz uiszczenie opłaty w następujących kwotach:
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - opłata w wysokości równej kwocie
ustalonej dla poświadczenia własnoręczności podpisu w przepisach o opłacie
skarbowej. Stawka- 9 zł.
- za wydanie duplikatu świadectwa - opłata w wysokości równej kwocie ustalonej dla
legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej. Stawka 26 zł.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2006 Nr 225, poz. 1635).