wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie

Czym się zajmujemy

Samorządowy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Bełchatowie, w skład którego wchodzą Publiczne Gimnazjum nr 2 oraz III Liceum Ogólnokształcące, realizuje cele i zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty z dnia
07 września 1991 roku. Zadania te zawarte są w:
- Statucie Szkoły,
- Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
- Planie Pracy na dany rok,
- Planie Pracy Opiekuńczo - Wychowawczej na dany rok,
- Szkolnym Programie Profilaktyki,
Wyżej wymienione dokumenty zaopiniowane są przez Radę Pedagogiczną.

Najważniejszym celem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne oraz wychowanie ich na odpowiedzialnych i twórczych członków społeczności Rzeczypospolitej Polskiej przez:
- wyposażenie w nowoczesną wiedzę humanistyczną, społeczną ,
przyrodniczą, matematyczną, techniczną i ekonomiczną,
- kształtowanie humanistycznej i patriotycznej postawy uczniów oraz poszanowanie trwałych wartości kultury narodowej,
- przygotowanie uczniów do świadomego , samodzielnego , aktywnego i odpowiedzialnego spełnienia zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju,
- wyrabianie wrażliwości społecznej , emocjonalnej i estetycznej uczniów , ich sprawności fizycznej , a także nawyków dbania o własny rozwój
fizyczny , zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu wolnego,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowisko naturalne.
- poszanowanie wiedzy poprzez pracę kół zainteresowań : przedmiotowych , artystycznych , sportowych ( w miarę posiadanych środków budżetowych)
- organizację szkolnych konkursów przedmiotowych i udział młodzieży
w konkursach i olimpiadach organizowanych przez inne instytucje.

Szkoła zapewnia uczniom opiekę:
- Pielęgniarki szkolnej,
- Możliwość korzystania z biblioteki,
- Możliwość korzystania ze świetlicy,
- Możliwość korzystania z obiadów.