wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. UNICEF z Oddziałami Integracyjnymi
Adres jednostki: 97-400 Bełchatów, ul. Słowackiego 8
Kod terytorialny GUS: 801020
NIP: 769-15-94-507
REGON: 590012931
Numer rachunku bankowego: 61 1050 1461 1000 0024 1130 0003 ING Bank Śląski
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Agata Ciszewska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Agata Ciszewska
Data wytworzenia informacji: 2017-09-01
Data udostępnienia informacji: 2017-09-01

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Leonard Siedziako
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 2015-09-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień: 2018-12-20
Zatrudnienie ogółem (osoby): 119
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 119
Liczba stanowisk kierowniczych: 5
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego: PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
Akt tworzący: Decyzja Nr 11/90 PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA z dnia 25.05.1990r.

ANEKS z dnia 1.09.1992 r. do DECYZJI Nr 11/90 /AKTU ZAŁOŻYECIELSKIEGO/ PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA z dnia 25.05.1990 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 13 w Bełchatowie z dniem 1.09.1990 r.
Liczba zatrudnionych: 117
Przedmiot działania i kompetencje: Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, a w szczególności zapewnia uczniom:

a) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

b) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

c) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

d) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

e) opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia,

f) pomoc psychologiczną i pedagogiczną,

g) poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,

h) niepełnosprawnym naukę i pomoc stosownie do stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
Informacje o użytkownikach: W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonują 35 oddziały z ogólną liczbą uczniów - 741
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Szkoła działa jako jednostka budżetowa, prowadzi działalność finansową w oparciu o Ustawę o Rachunkowości. Źródła przychodów stanowią subwencje i dotacje budżetowe, a przeznaczenie rozchodów następuje w zakresie działalności bieżącej i remontowej.
Majątek, którym dysponuje: Wartość środków trwałych - .
Wartość wyposażenia - .
Wartości niematerialne i prawne - .
RAZEM: - .
Struktura własnościowa: 100% - własność Gmina - Miasto Bełchatów

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agata Ciszewska , Marzena Urbańska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Agata Ciszewska, Marzena Urbańska
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji Marzena Urbańska
Data wytworzenia informacji 2017-09-01, 2015-09-04, 2017-09-28
Data udostępnienia informacji 2017-09-01, 2015-09-04, 2017-09-28