wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie

Więcej o nas

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie jako spółka miejska realizuje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Ponadto eksploatuje Ujęcie Wody „Myszaki” oraz 253,5 km sieci wodociągowej wraz z przyłączmi, zapewniając wodę 98% bełchatowian. Ponad 90% mieszkańców miasta obsługiwanych jest przez system kanalizacji sanitarnej o długości 207,5 km wraz z przyłączami i Oczyszczalnię Ścieków w Bełchatowie.

 

W dniu 18.03.2010r. w Warszawie została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 143 367 753,38 PLN, zaś dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności może osiągnąć kwotę 67 216 816,55 PLN.

 

W 2014 roku zakres realizowanego projektu został rozszerzony o trzy dodatkowe zadania, których realizację zaplanowano do połowy 2015 roku.

Spółka ponadto realizuje dwa projekty dofinansowane przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod wspólnym tytułem ”Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie” o wartości: 800 802,00zł w tym dofinansowanie to kwota: 360 360,00zł

 

W dniu 12.01.2018r. w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zarząd Spółki „WOD. – KAN.” podpisał umowę na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa – etap II”. Wartość całego projektu projektu oszacowano na 31 milionów złotych netto, z czego niemal 20 milionów złotych pochodzić będzie z unijnej dotacji, a budżet projektu uzupełni wkład własny spółki w postaci pożyczki z środków NFOŚ i GW. Największym zadaniem w ramach zawartej umowy dofinansowanej z POIiŚ 2014 -2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, jest budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych, które mają w przyszłości w bardzo istotnym stopniu zminimalizować emisję odorów z Oczyszczalni Ścieków, zastępując w procesie technologicznym przestarzałe Otwarte Baseny Fermentacyjne, które funkcjonują na Oczyszczalni od początku jej uruchomienia tj. lat 70 poprzedniego wieku. Planowany termin zakończenia wszystkich przedsięwzięć ustalono na czerwiec 2020 roku.

Aktualnie realizowany projekt jest kontynuacją zakończonego w październiku 2016 roku pierwszego etapu budowy i modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Bełchatowa, który ostatecznie zamknął się kwotą całkowitą ponad 111 milionów złotych netto, przy dofinansowaniu z środków unijnych w wysokości ponad 61,7 miliona złotych.