wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie

Czym się zajmujemy

Działalność szkoły jest podzielona na kilka obszarów, w których zostały określone zadania do realizacji:

I. Rozwój ucznia:

A. Sfera dydaktyczna:
- podmiotowe traktowanie ucznia,
- stosowanie aktywnych technik nauczania,
- stwarzanie atmosfery do zdrowej rywalizacji,
- przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach, zawodach,
- stworzenie systemu kształtowania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- przygotowanie do właściwego i trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
- położenie nacisku na edukację regionalną,
- wykorzystywanie technik informatycznych w nauczaniu wszystkich przedmiotów,
- dobre przygotowanie do egzaminu zewnętrznego,
- szkoła śledzi losy absolwentów,

B. Sfera opiekuńczo-wychowawcza:
- rozwijanie osobowości ucznia w wymiarze społecznym,
- rozbudzanie tożsamości narodowej, językowej, religijnej,
- stymulowanie różnych form aktywności fizycznej,
- wychowanie w duchu proekologicznym,
- wpajanie szacunku do symboli narodowych na przykładzie wypracowanego ceremoniału szkolnego,
- udział w akcjach charytatywnych,
- realizacja programów profilaktycznych,

II. Szkoła jako organizacja:

A. Baza materialna i zaplecze:
- oszczędna i racjonalna gospodarka finansami,
- pozyskiwanie sponsorów,
- doposażanie w środki dydaktyczne,
- sukcesywny remont pomieszczeń,
- dbanie o estetykę obejścia szkoły,

B. Kwalifikacje i doskonalenie zawodowe nauczycieli i administracji:
- aktywne doskonalenie w ramach WDN,
- ustawiczne podnoszenie kwalifikacji przez wszystkich pracowników szkoły,
- aktywny udział w uzyskiwaniu stopnia awansu zawodowego.

C. Budowanie jakości pracy szkoły:
- opracowanie standardów, wskaźników i sposobów monitorowania,

III. Szkoła w środowisku lokalnym:

- szeroko rozumiana współpraca z radą rodziców,
- organizowanie imprez o charakterze lokalnym i kulturotwórczym,
- praca dzieci i wychowawców na rzecz środowiska,
- pozyskiwanie przyjaciół szkoły,
- promocja szkoły w mediach lokalnych i internecie.