wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie

Pełna nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie
Nazwa skrócona: PCPR w Garwolinie
Grupa jednostek: Administracja publiczna
Podgrupa jednostek: Powiatowe centra pomocy rodzinie
Adres jednostki: 08-400 Garwolin, Mazowiecka 26
Telefon: (25) 685-26-50 lub 685-26-70
Faks: (25) 682-43-19
Liczba zatrudnionych: 8
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: Rada Powiatu Garwolińskiego
Akt tworzący (numer, data, tytuł): Uchwała Nr IV/23/1998 z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: 826-19-49-782
REGON: 712381979
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: http://www.pcprgarwolin.pl
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-12

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Janina Maria Kula
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 1999-02-01
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: 61
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek wykształcenia: pielęgniarstwo
Adres e-mail:

Przedmiot działalności i kompetencje

Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej i zadania z zakresu administracji rządowej.
Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Centrum Należy:
- organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej,
- opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
- organizowanie specjalistycznego poradnictwa,
- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym przebywającym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność,
- prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
- zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
- doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych,
- finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia, z wyłaczeniem ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów dla niletnich i rodzin zastępczych.

Informacje dodatkowe o działaności

Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Garwolińskiego Nr 494/2/2013. Statut PCPR przyjety uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/90/2016 z dnia 21 czerwca 2016 rok

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

UWAGA RODO!  Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie. Dyrektor PCPR wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw osobiście w siedzibie administratora PCPR w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin II piętro pok. 218 lub za pomocą e-mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl . Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obowiązkowe.

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2018-02-16
Data udostępnienia informacji 2018-02-16