wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Zadania i kompetencje Zarządu Powiatu

Zarząd wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
2) określenie sposobu wykonywania uchwał Rady Powiatu,
3) realizacja podjętych uchwał Rady Powiatu,
4) gospodarowanie mieniem Powiatu,
5) opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu Powiatu i przekazywanie go wraz z informacją o stanie mienia oraz przesyłanie projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
6) wykonywanie budżetu Powiatu,
7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych , zgodnie z przepisami prawa,
8) udzielanie Przewodniczącemu Zarządu, pracownikom Starosta, kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu,
9) prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu,
10) zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę Powiatu,
11) przedkładanie Radzie Powiatu sprawozdań z działalności finansowej Powiatu,
12) zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoterminowych do maksymalnej wysokości ustalonej przez Rade Powiatu,
13) emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu,
14) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady Powiatu,
15) udzielanie informacji Radnym Powiatu o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
16) zawieranie umowy w sprawie bankowej obsługi budżetu z bankiem wybranym przez Radę Powiatu,
17) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu na podstawie przepisów szczególnych.

Starosta jest Przewodniczącym Zarządu. To on organizuje pracę Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom, reprezentuje Zarząd na zewnątrz oraz wobec Rady i jej organów, kieruje Starostwem Powiatowym, zatrudnia pracowników Starostwa.

 

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2018-11-21
Data udostępnienia informacji 2018-11-21