wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
Nazwa skrócona: PZD
Symbol: PZD
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: Poniedziałek - Piątek
w godz. 7.00-15.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek - Piątek
w godz. 7.00-15.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Powiatowy Zarząd Dróg jest jenostka oganizacyjna i budżetową Zarządu Powiatu powołana do administrowania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Garwolińskiego.
- opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
- opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
- prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- wprowadzenie ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wprowadzenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
- przejęcie własności dróg powiatowych,
- zaliczanie dróg do kategorii dróg powiatowych w porozumieniu z marszałkiem województwa,
- ustalenie przebiegu dróg powiatowych,
- wydawanie opinii do przebiegu drogi gminnej, zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

 Informacje dodatkowe:

Dyrektor PZD
Marek Jonczak

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Tablica ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie
  • Tablica ogłoszeń
  • Tablica ogłoszeń
  • Tablica ogłoszeń

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-12-02
Data udostępnienia informacji 2004-12-02