wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa skrócona:
Symbol: G
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedzialku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania z zakresu:

1) opracowywania planów finansowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych i rzeczowych dla zadań realizowanych w działach 010, 700, 710 w tym finansowanych z dotacji budżetu państwa;

2) zlecania, nadzoru i odbiorów prac geodezyjnych, klasyfikacyjnych, scaleń i wymiany gruntów oraz szacunków nieruchomości;

3) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym sporządzania i wydawania wypisów i wyrysów, wydawania decyzji administracyjnych i wprowadzania zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków;

4) modernizacji ewidencji gruntów i budynków;

5) prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

6) scaleń i wymian gruntów;

7) współudział w tworzeniu i utrzymaniu teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;

8) sporządzania gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

9) prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości;

10) orzekania o zwrocie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania;

11) zakładania osnów szczegółowych;

12) zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatyczny dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 do 1: 5000 zharmonizowanych z innymi bazami danych;

13) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

14) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

15) tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych w systemie teleinformatycznym, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;

16) gromadzenia i prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przygotowania i udostępniania dokumentów i materiałów z tego zasobu;

17) obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i zamówień na materiały geodezyjne i kartograficzne;

18) kontroli i przyjmowania do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opracowań geodezyjnych i kartograficznych, sporządzanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i klasyfikacyjnego;

19) aktualizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

20) prowadzenia banku osnów poziomych i wysokościowych;

21) koordynacji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu;

22) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz powiatu, w tym nabywanie na własność, oddawanie w wieczyste użytkowanie, oddawanie w trwały zarząd i zamiana

nieruchomości;

23) zawierania umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu;

24) organizowania, ogłaszania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

25) sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

26) aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

27) wnioskowania i opiniowania podziałów nieruchomości Skarbu Państwa oraz powiatu;

28) wywłaszczania nieruchomości oraz ustalania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;

29) udzielania zezwoleń na zajęcie nieruchomości;

30) orzekania o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości;

31) nabywania nieruchomości w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu;

32) orzekania w drodze decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;

33) ustalania odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne – gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe;

34) przygotowywania dokumentacji do wyodrębniania lokali, w tym ustalanie udziałów w nieruchomości wspólnej;

35) nabywania przez Skarb Państwa i Powiat własności nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe;

36) przejmowania od PKP mienia nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu;

37) stwierdzania w drodze decyzji o przejściu gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz o przejściu wód i gruntów pod wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa w trwały zarząd właściwym urzędom;

38) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacyjnej;

39) ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu wchodzących w skład zasobu;

40) prowadzenie rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu oddanych w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd;

41) sporządzenie sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości skarbu Państwa;

42) ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w tym sporządzanie wykazów nieruchomości;

43) sprzedaż osobom uprawnionym mieszkań Skarbu Państwa, będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych;

44) ustalenie, które nieruchomości stanowiły wspólnotę gruntową bądź mienie gminne a także wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;

45) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

 Informacje dodatkowe:

Dyrektor Wydziału:
Małgorzata Serzysko

Zenon Gałązka - Kierownik Gospodarki Nieruchomościami
Przybysz Robert - inspetor
Halina Zielińska- inspektor
Agnieszka Staniszewska -inspektor
Boreczek Mariola - inspektor
Adam Barwicki - inspektor
Urszula Kiliszek - inspektor
Paweł Mitek - inspektor

Marzena Siudowska - inspektor
Zenobia Stańczak - podinspektor
Maria Sylwia Matysiak - referent


Kierownik PODGiK:
Elżbieta Adamiak

Lis Teresa - inspektor
Febert Urszula - inspektor
Marta Wojda - podinspektor
Magdalena Ciołek - inspektor
Monika Sabała - inspektor

Monika Sabak - inspektor

Dominika Baran - pracownik

Paweł Gnat-Wieteska - pracownik

ZUD
Hanna Błażejczyk - inspektor

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Tablica ogłoszeń Wydziału GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2005-07-15
Data udostępnienia informacji 2005-07-15