wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Nazwa skrócona:
Symbol: OA
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: poniedziałki - piątki od 8.00 - 16.00 sekterariat i kancelaria od 2016 roku pracują od godz. 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku od 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny realizuje zadania z zakresu:

1) zapewnienia obsługi organizacyjnej rady;

2) przygotowania materiałów na posiedzenia rady i komisji;

3) protokołowania obrad rady, posiedzeń zarządu i komisji;

4) prowadzenia rejestrów i zbiorów:

a) uchwał rady,

b) uchwał zarządu,

c) uchwał, wniosków i opinii komisji,

d) interpelacji i zapytań radnych;

5) przekazywania do realizacji uchwał rady;

6) przekazywania zarządowi wniosków komisji, interpelacji i zapytań radnych;

7) przekazywania organom nadzoru uchwał rady;

8) przekazywania aktów prawa miejscowego do publikacji;

9) udzielania pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków;

10) skarg i wniosków wpływających do przewodniczącego rady;

11) oświadczeń majątkowych i innych: radnych, członków zarządu i kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty;

12) przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania starostwa;

13) organizacyjnego przygotowania posiedzeń zarządu, sporządzania protokółów obrad, ustaleń, wniosków i opinii oraz przekazywania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym do wykonania;

14) sporządzanie informacji o pracy zarządu;

15) prowadzenia sekretariatu oraz wykonywania obsługi kancelaryjnej starostwa;

16) koordynowania i kontroli rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzenia ich rejestru;

17) nadzoru w zakresie terminowego przygotowywania przez dyrektorów wydziałów oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji;

18) prowadzenia rejestru i zbiorów zawartych porozumień oraz gromadzenia i udostępniania zbiorów aktów prawa miejscowego;

19) obsługi organizacyjnej wyborów samorządowych;

20) dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników

powiatowych służb i inspekcji;

21) nadzoru i kontroli dyscypliny pracy;

22) prowadzenia zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty;

23) prowadzenia spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi odbywanymi w starostwie;

24) koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

25) nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

26) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;

27) prowadzenia postępowania z rzeczami znalezionymi;

28) administrowania nieruchomościami starostwa oraz zabezpieczenia jego mienia;

29) ochrony danych osobowych.

30) prowadzenia spraw socjalno-bytowych pracowników;

31) prowadzenia spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym;

32) nadzór nad zabezpieczeniem sprawności urządzeń i wyposażenia starostwa;

33) prowadzenia spraw związanych z konserwacją, naprawami w starostwie;

34) prowadzenia całokształtu spraw dotyczących pieczęci i tablic urzędowych;

35) gospodarowania taborem samochodowym;

36) zabezpieczenia łączności telefonicznej, telefaksowej i alarmowej;

37) dokonywania prenumeraty prasy i innych wydawnictw, prowadzenia księgozbioru, znakowania go i wydawania do użytku;

38) utrzymania czystości wokół budynków oraz w pomieszczeniach biurowych;

39) ewidencji przesyłek pocztowych, nadawania przesyłek pocztowych i ich odbioru;

40) gospodarowania, znakowania środków trwałych i wyposażenia starostwa;

41) zabezpieczenia informacji wizualnej w starostwie;

42) planowania i realizacji wydatków związanych z obsługą techniczno-administracyjną starostwa;

43) prowadzenia archiwum zakładowego;

44) przygotowanie i prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych przy naborze pracowników;

45) opracowywania krótko - i długofalowej informatyzacji starostwa;

46) planowania i zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej zadań starostwa;

47) testowania i wdrażania systemów informatycznych;

48) koordynowania procesu tworzenia baz danych;

49) planowania rozwoju systemów informatycznych i dostosowania ich do zmieniających się potrzeb;

50) opracowywania projektów systemów i wykonywania aplikacji dedykowanych pojedynczym stanowiskom pracy;

51) nadzoru nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowania wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;

52) administrowania siecią informatyczną;

53) administrowania bazami danych oraz zapewnienia ich ochrony – wykonywanie zadań administratora bezpieczeństwa informacji;

54) nadzoru nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania;

55) prowadzenia ewidencji sprzętu i oprogramowania;

56) szkolenia pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych;

57) prowadzenia strony internetowej powiatu;

58) administrowania utworzoną powiatową stroną biuletynu informacji publicznej.

59) opracowania i rozpowszechniania materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie;

60) promowania potencjału gospodarczego i turystycznego, w tym agroturystyki gmin powiatu w kraju i za granicą

61) podejmowania działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu rolno-spożywczego powiat

62) organizacyjnego przygotowywania spotkań i wizyt;

63) przygotowywania mediom informacji o pracy organów i jednostek organizacyjnych powiatu;

64) redagowanie i wydawanie biuletynu informacyjnego starostwa;

65) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

 Informacje dodatkowe:

Nadzór nad Wydziałem sprawuje: Bartłomiej Kozyra - Sekretarz Powiatu

Diana Kwiatkowska - Dyrektor Wydziału

Aneta Głowala - inspektor

Wiesław Krulikowski - informatyk

Artur Krawczyk - informatyk

Rafał Zawadka - pracownik ds. organizacyjnych

 

Kancelaria:

Monika Krawczyk - inspektor

Elżbieta Bajdor - inspektor

Sekretariat Starosty/Wice:

Katarzyna Błachnio - pracownik sekretariatu

Jakub Nowak - pracownik sekretariatu/promocja

Martyna Sztelmach - pracownik sekretariatu

 

Biuro Rady Powiatu:
Anna Kaznowska- inspektor
Katarzyna Patkowska-Winiarek - inspektor
Katarzyna Kucharska-Kondej - inspektor

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • TABLICA OGŁOSZEŃ WYDZIAŁU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO
  • Biuro Rzeczy Znalezionych
  • Tablica ogłoszeń
  • Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego
  • Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
  • Tablica ogłoszeń powiatowych jednostek oświatowych
  • Petycje wpływające do Rady Powiatu Garwolińskiego

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2004-05-19
Data udostępnienia informacji 2004-05-19