wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Finansowy
Nazwa skrócona:
Symbol: F
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Wydział Finansowy realizuje zadania z zakresu:
1) prowadzenia rachunkowości budżetu powiatu, powiatowych funduszy celowych, świadczeń socjalnych;
2) prowadzenia ewidencji księgowej dochodów i wydatków starostwa i budżetu powiatu;
3) prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych;
4) bieżącej kontroli równowagi budżetowej i informowanie starosty o stanie środków;
5) przygotowywania okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu powiatu
w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi;
6) naliczania należności dochodów własnych i Skarbu Państwa;
7) obsługi finansowej wydatków osobowych i rozliczeń płaco pochodnych;
8) prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym
i zdrowotnym;
9) zapewnienia terminowej egzekucji należności;
10) prowadzenia obsługi kasowej starostwa;
11) dokonywania wyceny i ustalania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych;
12) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości;
13) sporządzania sprawozdań z zakresu prowadzonej ewidencji finansowo¨-księgowej;
14) obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz współpracy z bankami;
15) zgłaszania do ubezpieczenia i wyrejestrowywania z ubezpieczenia pracowników oraz zleceniobiorców.
16) opracowania projektu budżetu powiatu;
17) opracowania planu finansowego starostwa;
18) planowania środków budżetowych na finansowanie inwestycji oraz programów wieloletnich i wieloletniej prognozy finansowej ;
19) ustalania wydatków na finansowanie zadań powiatu powierzonych gminom oraz uwzględniania planowanych kwot dotacji w projekcie budżetu;
20) nadzoru oraz udzielania instruktażu w sprawach opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;
21) przygotowywania propozycji zmian budżetu;
22) nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych powiatu;
23) opracowania okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu powiatu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi;
24) dokonywania zamierzonego podziału środków finansowych, w tym z funduszy celowych, oraz przekazywania ich na rachunki bieżące jednostek finansowanych z budżetu powiatu;

25) sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

26) prowadzenia spraw dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek;

27) gospodarowanie drukami i formularzami ścisłego zarachowania;

28) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

 Informacje dodatkowe:

p.o. Dyrektora Wydziału Finansowego
Ewa Prządka


Beata Solarczyk - inspektor
Justyna Piłka - inspektor
Elżbieta Wieczorek - inspektor
Magdalena Piętka - inspektor
Michał Pyra - inspektor
Katarzyna Gładysz - podinspektor

Hanna Stępień - inspektor

Paweł Szczygielski- pomoc administracyjna

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Wydziału Finansowego

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Tablica ogłoszeń Wydziału Finansowego

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2015-02-05
Data udostępnienia informacji 2015-02-05