wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa skrócona: RiOS
Symbol:
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piatku od godz. 8.00 do 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piatku od godz. 8.00 do 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu:

1) prowadzenia spraw dotyczących wprowadzania substancji i energii do środowiska (m.in. pozwolenia, zgłoszenia, przeglądy ekologiczne, obszary ograniczonego użytkowania);

2) gospodarki odpadami;

3) ustalania linii brzegowej wód;

4) rozstrzygania sporów o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi i ustalanie odszkodowań z tego tytułu;

5) udzielania pozwoleń wodnoprawnych;

6) ustanawiania stref ochronnych ujęć wód;

7) udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;

8) nadzoru geologicznego;

9) zatwierdzania projektów prac i dokumentacji geologicznych;

10) prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;

11) ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów niekorzystnie przekształconych;

12) gospodarki leśnej w tym nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz zalesiania gruntów rolnych;

13) łowiectwa, w tym wydzierżawianie obwodów łowieckich, wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny, wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów;

14) nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;

15) ustalania korzyści i wysokości składek na rzecz spółki wodnej dla osób niebędących członkami spółki wodnej;

16) wydawania właściwemu organowi inspekcji ochrony roślin poleceń usunięcia zagrożeń fitosanitarnych;

17) współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego i izbami rolniczymi w zakresie problematyki rolnictwa;

18) ochrony przyrody w tym rejestracja zwierząt podlegających ochronie;

19) rybactwa śródlądowego, w tym wydawania kart wędkarskich i rejestracji sprzętu pływającego;

20) uprawnienia do kontroli obowiązkowego ubezpieczenia rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

21) wykonywania uproszczonych planów urządzenia lasów;

22) wycinki drzew i krzewów;

23) naliczania ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej;

24) przygotowania programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami;

25) Wydawanie postanowień uzgadniających decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy;

26) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

 Informacje dodatkowe:

p.o. Dyrektora Wydziału
Agnieszka Gromół

 

Ewa Koszutska - inspektor
Iwona Goźlińska - inspektor
Anna Sitek - inspektor

Alicja Zboina - podinspektor

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Tablica Ogłoszeń Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2015-02-05
Data udostępnienia informacji 2015-02-05