wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego
Nazwa skrócona:
Symbol: INW
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałki - piątki od 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Wydział Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego realizuje zadania z zakresu
1) prowadzenia i aktualizacji banku informacji o funduszach pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz przekazywania powyższych informacji zainteresowanym instytucjom;
2) przygotowywania materiałów dla potrzeb pozyskiwania zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów;
3) współpracy z gminami w zakresie przygotowywania i promowania ofert inwestycyjnych oraz wspólnych programów i projektów;
4) planowania, opracowywania wniosków oraz realizacji zadań w ramach kontraktów wojewódzkich i innych programów regionalnych;
5) pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym funduszy unijnych;
6) prowadzenia dokumentacji i rozliczeń otrzymanych dofinansowań zadań, prowadzonych przez powiat;
7) stałego kontaktu z przedstawicielstwami unijnych funduszy pomocowych;
8) programowania, planowania i nadzorowania realizacji inwestycji, realizowanych przez powiat;
9) opracowywania projektów potrzeb finansowych z zakresu inwestycji;
10) opracowywania wieloletnich programów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;
11) przygotowania wymaganej dokumentacji i realizacji inwestycji w oparciu o ustalenia podjęte przez zarząd;
12) inwentaryzacji realizowanej infrastruktury technicznej;
13) odbioru, rozliczania oraz przekazania inwestycji do eksploatacji;
14) nadzoru i wykonywania zadań wynikających z prawa zamówień publicznych;
15) przygotowywania dokumentacji do przeprowadzenia przetargów na roboty remontowe, inwestycyjne, sprzedaż i zakupy oraz przygotowywania w tym zakresie projektów umów;
16) prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne dla wydziałów starostwa;
17) powoływania i koordynowania prac komisji przetargowych;
18) nadzór nad realizacją remontów w starostwie oraz ich rozliczanie;
19) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

 Informacje dodatkowe:

Dyrektor Wydziału
Dariusz Tarczyński

Aneta Szostak - inspektor
Grzegorz Rosłaniec - inspektor

Maria Całka- inspektor

Damian Baran- stażysta

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  • Ogłoszenia o przetargach
  • Ogłoszenie unieważnieniu postępowania
  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Aneta Głowala
Data wytworzenia informacji 2018-06-01
Data udostępnienia informacji 2018-06-01