wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Budownictwa
Nazwa skrócona:
Symbol: B
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Garwolinie (Nowy budynek)
Mazowiecka
Garwolin 08-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wicestarosta Powiatu Garwolińskiego
Dni i godziny pracy: poniedziałki od godz. 8.00 - 16.00 oprócz sobót i niedziel
Dni i godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Wydział Budownictwa realizuje zadania z zakresu:

1) nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie: a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska;

b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych;

c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

e) stosowania wyrobów budowlanych;

2) kontrolowania posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;

3) prowadzenia spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

4) zatwierdzania projektów budowlanych i wydawania pozwoleń na budowę;

5) przyjmowania zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz o zamiarze budowy lub wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę;

6) rozbiórek obiektów budowlanych;

7) stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;

8) prowadzenia rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę;

9) przenoszenia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;

10) rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;

11) zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

12) wydawania dzienników budowy;

13) uzgadniania rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych;

14) potwierdzania spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;

15) potwierdzania powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;

16) prowadzenia analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;

17) przygotowania opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin;

18) opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;

19) użytkowania dróg powiatowych i gminnych;

20) wydawania decyzji o lokalizacji dróg powiatowych i gminnych;

21) opiniowanie na etapie koncepcji i w fazie projektowania, rozwiązań techniczno – budowlanych i funkcjonalnych, zawartych w opracowaniach projektowych dotyczących inwestycji realizowanych przez powiat;

22) oraz inne zlecone przez osobę sprawującą bezpośredni nadzór nad pracą wydziału.

 Informacje dodatkowe:

Dyrektor Wydziału
Anna Szeląg


Magdalena Rudnik - inspektor
Andrzej Cmiel - inspektor
Aneta Długosz- inspektor
Edyta Sobkowicz- inspektor

Wioleta Smolińska - pracownik administracyjny

 Kadra kierownicza:

Dyrektor Wydziału Budownictwa

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • TABLICA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
 • TABLICA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
 • TABLICA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
 • TABLICA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
 • Tablica Wydziału Budownictwa
 • TABLICA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
 • TABLICA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
 • Tablica Wydziału Budownictwa
 • Tablica Wydziału Budownictwa
 • Tablica ogłoszeń Wydziału Budownictwa
 • TABLICA OGŁOSZEŃ WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
 • INFORMACJA O ZGŁOSZENIU BUDOWY, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a (zgodnie z art. 30a Prawa budowlanego)

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Monika Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Bartłomiej Kozyra
Data wytworzenia informacji 2011-03-01
Data udostępnienia informacji 2011-03-01