wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

Zadania i kompetencje Starosty Powiatu

1. Pracą starostwa kieruje starosta.

2. Starosta wykonuje swoje obowiązki przy pomocy wicestarosty, sekretarza, skarbnika, dyrektorów wydziałów, oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach w sposób okreslony w ustawie, statucie i regulaminie.

3. Starosta odpowiada jednoosobowo za funkcjonowanie starostwa.

4. Do zakresu działania starosty należy w szczególności:

- organizowanie pracy zarządu i starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

- wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do wicestrosty, sekretarza, skarbnika oraz pracowników starostwa,

- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych i organizowanie ich wzajemnej współpracy,

- udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,

- składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności starostwa,

- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla starosty,

- upoważnienie wicestrosty, sekretarza, skarbnika, pracowników starostwa, służb, inspekcji i straży, oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej,

- wykonywanie innych zadań zleconych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady powiatu i zarządu powiatu,

- kierowanie wykonywaniem zadań obronnych.

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2016-10-14
Data udostępnienia informacji 2016-10-14