wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Garwoliński

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji
Symbol stanowiska: Dyrektor
Nazwa stanowiska: Dyrektor Wydziału Komunikacji

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Dyrektorzy wydziałów odpowiadają przed Starostą za:
1) sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie wydziału,
2) właściwe wykonywanie zadań wydziału,
3) nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
4) dyscyplinę pracy wydziału,
5) nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników wydziału,
6) wykonywanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
2. Dyrektorzy wydziałów wykonują kontrolę jednostek podporządkowanych, nadzorują i koordynują działalność tych jednostek oraz prowadzą sprawy związane z wykonywaniem przez Radę Powiatu funkcji organu założycielskiego.
3. Dyrektorzy wydziałów ustalają szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych pracowników.
4. Dyrektorzy wydziałów dokonują oceny pracy podległych pracowników oraz wnioskują o ich wyróżnienie, wynagradzanie, awansowanie i karanie.
5. Dyrektorzy wydziałów czuwają nad terminowym i zgodnym z planem wykorzystaniem urlopów przez podległych im pracowników.
6. Dyrektorzy wydziałów przygotowują projekty materiałów będących tematem obrad Rady Powiatu i jej Komisji oraz Zarządu Powiatu.
7. Dyrektorzy wydziałów uczestniczą w posiedzeniach Rady Powiatu,
8. Dyrektorzy wydziałów podejmują działania w celu realizowania uchwał i ustaleń Rady Powiatu i Zarządu oraz opracowują sprawozdania z ich wykonania, rozpatrywania interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych.
9. W przypadku, gdy kierujący wydziałem nie może pełnić swoich obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn zadania wykonuje zastępca dyrektora lub inny wyznaczony pracownik.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-02-04
Data udostępnienia informacji 2005-02-04