wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2021-10-29
Planowana godzina sesji 13.00
Planowane miejsce sesji sala konferencyjna

Planowany porządek obrad
<br /> 


 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Buczek i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji.
 3. Wnioski i interpelacje.
 4. Sprawy różne.
 5. Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XX/188/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Buczek na rok szkolny 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres
  11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłat od psa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego „Programu współpracy Gminy Buczek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Buczek.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/201/2021 w sprawie
  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Buczek.  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez
  właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Buczek oraz
  warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2020-2025.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021.
 20. Przedłożenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2022 – 2026.
 21. Przedłożenie projektu budżetu Gminy Buczek na rok 2022.

 

 


Projekty uchwał

Numer uchwały Tytuł uchwały
XXII/.../2021 Uchwała XXII/.../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 28 października 2021r. zmieniająca uchwałę Nr XX/188/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Buczek na rok szkolny 2021/2022
XXII/.../2021 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 28 października 2021r. w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Buczek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"
XXII/.../2021 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 18 października 2021r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
XXII/.../2021 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 18 października 2021r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022
XXII/.../2021 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 18 października 2021r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022
XXII/.../2021 Uchwała XXII/.../2021 Rady Gminy Buczek w sprawie określenia stawki opłaty od posiadania psów
XXII/.../2021 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 28 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Buczek
XXII/.../2021 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 28 października 2021r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/201/2021 Rady Gminy Buczek w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Buczek
XXII/.../2021 Uchwała Wójta Gminy Buczek z dnia 28 października 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXII/.../2021 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 28 października 2021r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
XXII/.../2021 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 28 października 2021r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Buczek oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XXII/.../2021 Uchwała XXII/../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 28 października 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021
XXII/.../2021 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2021-2025

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2021-10-22
Data udostępnienia informacji 2021-10-22