wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-11-08
Planowana godzina sesji 9,00
Planowane miejsce sesji sala konferencyjna

Planowany porządek obrad
<br /> 


 1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy Buczek i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji.
 3. Wnioski i interpelacje.
 4. Sprawy różne.
 5. Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres
  11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Buczek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego "Programu współpracy Gminy Buczek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2019.
 15. Przedłożenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2020 – 2025.
 16. Przedłożenie projektu budżetu Gminy Buczek na rok 2020.

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2019-10-31
Data udostępnienia informacji 2019-10-31