wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Buczek

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2021-12-01
Planowana godzina sesji 10.00
Planowane miejsce sesji sala konferencyjna

Planowany porządek obrad
<br /> 


 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy Buczek i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji.
 3. Wnioski i interpelacje.
 4. Sprawy różne.
 5. Informacja Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Buczek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Buczek.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw wewnętrznych i administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Buczek.
 12. Podjęcia uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalania specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Łodzi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2020-2025.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021.
 18. Przedłożenie informacji w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 


Projekty uchwał

Numer uchwały Tytuł uchwały
XXIII/.../2021 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Buczek
XXIII/.../2021 Uchwała XXIII/.../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Buczek
XXIII/.../2021 Uchwała XXIII/.../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022
XXIII/.../2021 Uchwała Wójta Gminy Buczek z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
XXIII/.../2021 Uchwała Wójta Gminy Buczek z dnia 21 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
XXIII/.../2021 Uchwała XXIII/.../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie Gminy Buczek
XXIII/.../2021 Uchwała XXIII/.../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli na rok 2022
XXIII/.../2021 Uchwała XXIII/.../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXIII/.../2021 Uchwała XXIII/.../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
XXIII/.../2021 Uchwała XXIII/.../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie udzielenia dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie
XXIII/.../2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczek na lata 2021-2025
XXIII/.../2021 Uchwała XXIII/.../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021
XXIII/.../2021 Uchwała Rady Gminy Buczek w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Buczek
XXIII/.../2021 Uchwała Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Buczek
XXIII/.../2021 Uchwała XXIII/.../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności, sposobu poboru i zwolnień z tej opłaty
XXIII/.../2021 Uchwała XXIII/.../2021 Rady Gminy Buczek z dnia 30 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2021 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sławomira Orzepińska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sławomira Orzepińska
Data wytworzenia informacji 2021-11-24
Data udostępnienia informacji 2021-11-24