wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Szczegóły informacji:

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data: 2014-05-20
Autor: Jolanta Róg
Treść informacji / streszczenie:

Stromiec dn. 10.03.2014r.

 

 

Sprawozdanie  z działalności Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stromcu w 2013r.

 

 

Jednym z głównych zadań GKRPA jest realizacja nałożonego przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2013 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły - 62.659 zł , na działania zapobiegania uzależnieniom wydatkowano ogółem 40.616,86zł.

 

Do podstawowych działań komisji należało :

- rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu i podjęcie stosownych procedur,

- motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia,

- wydawanie opinii w sprawach finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć                                                    w zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- opiniowanie i przyjmowanie do realizacji ofert programu profilaktycznego z zakresu problemów alkoholowych,

- współdziałanie z instytucjami i organizacjami w sprawach profilaktyki i zapobiegania problemom alkoholowym,

- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie opinii w formie postanowienia,

- sporządzanie sprawozdań, udział w naradach szkoleniowych i konferencjach.

 

Na terenie gminy sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi 23 punkty.      W 2013 roku komisja pozytywnie zaopiniowała 20 wniosków o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Wysokość poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym styczeń – grudzień 2013r.:

 

1.usługi psychologiczne – 82 godziny, udzielono 110 porad , koszt usługi       -   8.200,00

 

2. zwrot kosztów leczenia dla 2 uzależnionych  osób, koszt usługi                    -   1.350,00

 

3.kolonie letnie w Rzucewie (09-18 VII), 17dzieci                    koszt usługi     -  12.302,40

 

4.szkolenie członków GKRPA   koszt usługi     -      560,00

 

5.opłaty sądowe – skierowano 4 wnioski o przymusowe leczenie odwykowe –

                                                                                                        koszt usługi   -      160,00

6.posiedzenia GKRPA – 9 spotkań- wezwano 21 osób na rozmowy motywacyjne, sporządzono 4 wnioski do sądu o przymusowe leczenie odwykowe , zaopiniowano 20 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zorganizowano warsztaty  dla młodzieży gimnazjalnej oraz dla wszystkich szkół podstawowych, wyjazd dzieci na kolonie letnie, prowadzenie korespondencji z sądem, prokuraturą, policją                                                                                                      koszt usługi  -  8.099,46

 

7. zakup materiałów edukacyjnych dla GKRPA                               koszt usługi  -     372,16

 

8.zorganizowanie warsztatów dla I i II klas gimnazjalnych na temat uzależnień „Biorąc – tracisz” – ogółem 168 uczniów                                                      koszt usługi  -     850,00

 

9.zakup materiałów edukacyjnych, przekazanych dla szkół ( ulotki , plakaty, ankiety do wykorzystania wśród uczniów)                                                         koszt usługi -      722,84

 

10.przekazanie środków finansowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych organizacji pozarządowych w ramach działania –Porządek i bezpieczeństwo publiczne – przeciwdziałanie patologiom : dla                                                                                                                                                                                                                                

Funduszu Lokalnego Ziemi Białobrzeskiej „Koalicja dla Młodych”          kwoty   -  6.000,00

 

11. zorganizowanie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych

 klas V i VI, ogółem 134 uczniów -  „Decydujesz- zyskujesz”- koszt                        1.800,00

 

12. dofinansowanie festynu rodzinnego „Razem możemy wiele”                                 200,00

 

Niewydatkowana kwota (m.in. niezaplanowane wpływy) została przeniesiona na nadwyżkę ogólną i zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostanie wydatkowana na inne cele wskazane w budżecie gminy w 2014roku.

 

 

W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży znaczną rolę odgrywają gminne placówki oświatowe, które realizują własne projekty dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom. Wszystkie szkoły działające na terenie gminy objęte są profilaktyką antyalkoholową , nikotynową i profilaktyką przemocy.

Kończąc niniejsze sprawozdanie pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań mających na celu ograniczenie niekorzystnych zjawisk związanych z uzależnieniem, w tym głównie najbardziej dotkliwym społecznie problemem alkoholowym i narkotykowym.

 

 

 

 

                                                                                                 Przewodnicząca GKRPA

 

                                                                                                          Jolanta  Róg

 


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Sprawozdanie z działalności GKRPA [92,86 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-20

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2014-05-20
Data udostępnienia informacji 2014-05-20