wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Szczegóły informacji:

Zaproszenie do składania ofert

Data: 2014-09-17
Autor: Krystian Wieteska
Treść informacji / streszczenie:

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO (Zarządzenie Nr 8.2014.K  Wójta Gminy Stromiec z dnia 2 czerwca 2014 r.)

 

Zamawiający:

 

Gmina Stromiec

ul. Piaski 4

26-804 Stromiec

NIP: 798-142-60-72

REGON: 670224025

tel.: 48/ 619 10 20

fax: 48/ 619 10 12

 

Zaprasza do złożenia oferty na:

 

  1. Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Stromiec
  2. Termin realizacji zamówienia – zgłoszenie zapotrzebowania będzie następowało w miarę potrzeb i na koszt Wykonawcy. Dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego winno nastapić w ciągu 3 dni od dat otrzymania zapotrzebowania.

Miejsce i termin złożenia oferty – oferty można składać osobiście, listownie na adres: Gmina Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, mailowo (ugstromiec@ugstromiec.pl) lub faksem na numer: 48/ 619 10 12  w terminie do 22 września 2014 r.  do godziny 12:00

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Warunki płatności – płatność przelewem na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni
  3. Kryteria oceny oferty:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

  1. cena brutto – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo od wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Krystian Wieteska tel. 48/ 619 10 20 wew. 212
  2. Sposób przygotowania oferty – oferta sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
  1. Okres związania ofertą – 12 miesięcy.
  2. Oferent zobowiązany jest do załączenia potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG).

W przypadku niezłożenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów oferta zostanie uznana za nieważną.

 


 Załączniki

Załącznik nr: 0
Zaproszenie do składania ofert [627,43 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-09-18
Załącznik nr: 0
Formularz ofertowy [23,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-09-18

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2014-09-17
Data udostępnienia informacji 2014-09-17