wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o naborze na konserwatora sieci wodociągowej

Data: 2014-05-30
Autor: Wójt
Treść informacji / streszczenie:

 NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ

Wójt Gminy Stromiec ogłasza nabór na stanowisko konserwatora sieci wodociągowej pełny etat

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie
- posiadanie pe
łnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
- wykszta
łcenie min. zawodowe
- wa
żne prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego samochodu
- stan zdrowia pozwalaj
ący na zatrudnienie na w/w stanowisku

Wymagania pożądane:

- umiejętność wykonywania przyłączy wodociągowych i drobnych napraw sieci
- do
świadczenie w obsłudze  hydroforni
- preferowane wykszta
łcenie o kierunku hydraulik lub pokrewne
- min. dwuletni sta
ż pracy na podobnym stanowisku
- aktualna ksi
ążeczka zdrowia

Zakres zadań i odpowiedzialności na stanowisku:

- obsługa 3 stacji uzdatniania wody
- utrzymanie w sprawno
ści technicznej wszystkich urządzeń związanych z produkcją wody oraz sieci wodociągowych
- udzia
ł w wykonywaniu prac remontowych na SUW ach oraz w usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach wodociągowych
- dokonywanie sprawdzenia poprawno
ści pod względem technicznym wybudowanych przyłączy wodociągowych
- dokonywanie wymiany wodomierza g
łównego u odbiorców usług
- prowadzenie dobowego i miesi
ęcznego rejestru produkcji wody w danej stacji
- prowadzenie kontroli urz
ądzeń pomiarowych, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych
- dokonywanie napraw  w budynku Urz
ędu Gminy oraz innych prac konserwatorskich
- wykonywanie przegl
ądów i konserwacja, naprawa i modernizacja instalacji hydraulicznej w obiektach gminnych
- rejestrowanie przypadków samowolnego w
łączenia się do sieci wodociągowej osób nie mających pozwolenia na przyłącze oraz niezwłoczne zgłaszanie tego faktu
- dokonywanie przegl
ądów hydrantów rozmieszczonych na terenie gminy oraz dokonywanie ich napraw lub wymiany
- niezw
łoczne zgłaszanie przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów
- utrzymanie czysto
ści w danej stacji uzdatniania wody oraz w jej obrębie

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy
- CV

- list motywacyjny
- o
świadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa
- o
świadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
- kserokopie dokumentów potwierdzaj
ących posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny by
ć opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2008, Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).


Dokumenty aplikacyjne nale
ży składać osobiście ( pok. 13) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec do dnia: 16 czerwca 2014 r., z dopiskiem: Oferta konserwator.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Dokumentacja aplikacyjna kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia na wskazane stanowisko , zostanie włączona do jego akt osobowych. Dokumentacja pozostałych kandydatów będzie do odebrania w siedzibie Urzędu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru, po tym terminie zostanie komisyjnie zniszczona.


 Załączniki

Załącznik nr: 1
Załącznik nr: 2
Kwestionariusz [32 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-01-03
Załącznik nr: 3
wzory oświadczeń [25,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-01-03

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2013-01-03
Data udostępnienia informacji 2013-01-03