wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wójt Gminy
Nazwa skrócona: Wójt
Symbol: WG
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie:
Komórka nadrzędna organizacyjnie:
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 13:00 - 16:00

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Wójta,
2. Jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
3. Kieruje bieżącymi sprawami gminy,
4. Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy,
5. Wydaje zarządzenia i decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i z zakresu administracji publicznej.
6. Udziela pełnomocnictwa i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
7. Jest terenowym szefem obrony cywilnej, realizuje zadania wynikające ustawy o powszechnym obowiązku obrony , kieruje i koordynuje przygotowania a także realizuje zadania obronne, nadzoruje pracowników zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
8. Mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,
9. Realizuje politykę kadrową i wspólnie z sekretarzem odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy,
10.Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu,
11.Powołuje rzecznika dyscyplinarnego.
12.Nadzoruje realizację budżetu,
13.Podejmuje działania warunkujące sprawne działanie Urzędu w tym sprawne, terminowe załatwianie spraw mieszkańców.

 Kadra kierownicza:

Wójt Gminy

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Zapytanie ofertowe
  • Regulamin utrzymania czystości i porządku gminy
  • Ogłoszenie wykazu nieuchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27