wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds.oświaty, kultury i sportu
Nazwa skrócona: Oświata, kultura i sport
Symbol: ZWK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Koordynowanie i nadzorowanie działalności jednostek oświaty na terenie gminy,
2. Organizacja przeprowadzania awansów zawodowych nauczycieli.
3. Organizacja, przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół.
4. Przygotowywanie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli oraz regulaminu dofinansowania dokształcania nauczycieli.
5. Realizacja uprawnień do korzystania przez nauczycieli ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
6. Sporządzanie projektu oceny dyrektorów szkół ,sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół.
7. Bieżący nadzór nad realizacją regulaminu wynagradzania i zgodności wynagrodzenia z art. 30 Karty Nauczyciela
8. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
9. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego racownika, z którym pracodawca zawarł umowę w celu przygotowania zawodowego.
10. Prowadzenie spraw związanych z pokryciem i i zwrotem kosztów biletów miesięcznych uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stromiec,
11. Realizacja zadań z zakresu sprawowania opieki na dziećmi do lat 3, prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, zatrudnianie dziennych opiekunów, uzyskiwanie środków pomocowych na prowadzenie opieki,
12. Prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej,
13. Organizacja dowozu uczniów do szkół, współpraca z policją w zakresie bezpiecznej drogi do szkoły,
14. Nadzór nad środkami transportowymi Urzędu, kontrolowanie, organizacja pracy kierowców samochodów służbowych, w tym dowożących uczniów do szkół, wydawanie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa, sporządzanie miesięcznych zestawień paliwa.
15. 15. Prowadzenie rejestru ochotniczych Straży Pożarnych
16. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem Ochotniczych Straży Pożarnych, nadzór merytoryczny nad jednostkami OSP, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie OSP ze środków zewnętrznych
17. Sporządzanie list wypłat ekwi1. Koordynowanie i nadzorowanie działalności jednostek oświaty na terenie gminy,
2. Organizacja przeprowadzania awansów zawodowych nauczycieli.
3. Organizacja, przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół.
4. Przygotowywanie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli oraz regulaminu dofinansowania dokształcania nauczycieli.
5. Realizacja uprawnień do korzystania przez nauczycieli ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
6. Sporządzanie projektu oceny dyrektorów szkół ,sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół.
7. Bieżący nadzór nad realizacją regulaminu wynagradzania i zgodności wynagrodzenia z art. 30 Karty Nauczyciela
8. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
9. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego racownika, z którym pracodawca zawarł umowę w celu przygotowania zawodowego.
10. Prowadzenie spraw związanych z pokryciem i i zwrotem kosztów biletów miesięcznych uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stromiec,
11. Realizacja zadań z zakresu sprawowania opieki na dziećmi do lat 3, prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, zatrudnianie dziennych opiekunów, uzyskiwanie środków pomocowych na prowadzenie opieki,
12. Prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej,
13. Organizacja dowozu uczniów do szkół, współpraca z policją w zakresie bezpiecznej drogi do szkoły,
14. Nadzór nad środkami transportowymi Urzędu, kontrolowanie, organizacja pracy kierowców samochodów służbowych, w tym dowożących uczniów do szkół, wydawanie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa, sporządzanie miesięcznych zestawień paliwa.
15. 15. Prowadzenie rejestru ochotniczych Straży Pożarnych
16. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem Ochotniczych Straży Pożarnych, nadzór merytoryczny nad jednostkami OSP, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie OSP ze środków zewnętrznych
17. Sporządzanie list wypłat ekwi1. Koordynowanie i nadzorowanie działalności jednostek oświaty na terenie gminy,
2. Organizacja przeprowadzania awansów zawodowych nauczycieli.
3. Organizacja, przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół.
4. Przygotowywanie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli oraz regulaminu dofinansowania dokształcania nauczycieli.
5. Realizacja uprawnień do korzystania przez nauczycieli ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
6. Sporządzanie projektu oceny dyrektorów szkół ,sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół.
7. Bieżący nadzór nad realizacją regulaminu wynagradzania i zgodności wynagrodzenia z art. 30 Karty Nauczyciela
8. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
9. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego racownika, z którym pracodawca zawarł umowę w celu przygotowania zawodowego.
10. Prowadzenie spraw związanych z pokryciem i i zwrotem kosztów biletów miesięcznych uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stromiec,
11. Realizacja zadań z zakresu sprawowania opieki na dziećmi do lat 3, prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, zatrudnianie dziennych opiekunów, uzyskiwanie środków pomocowych na prowadzenie opieki,
12. Prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej,
13. Organizacja dowozu uczniów do szkół, współpraca z policją w zakresie bezpiecznej drogi do szkoły,
14. Nadzór nad środkami transportowymi Urzędu, kontrolowanie, organizacja pracy kierowców samochodów służbowych, w tym dowożących uczniów do szkół, wydawanie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa, sporządzanie miesięcznych zestawień paliwa.
15. 15. Prowadzenie rejestru ochotniczych Straży Pożarnych
16. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i wyposażeniem Ochotniczych Straży Pożarnych, nadzór merytoryczny nad jednostkami OSP, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie OSP ze środków zewnętrznych
17. Sporządzanie list wypłat ekwi

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • OTWARTY KONKURS NA REALIZACJ  ZADNIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  • Ogłoszenia

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28