wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowsko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Nazwa skrócona: ochrona środowiska
Symbol: ZWO
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
2. Naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów.
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
4. Nadzór nad parkami wiejskimi i pomnikami przyrody,
5. Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,
6. Przyjmowanie zawiadomienia i przekazywanie informacji wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub odkryciu przedmiotu archeologicznego.
7. Opracowywanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska , programu ochrony zabytków oraz realizacja zadań wynikających z tych programów.
8. Wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska,
9. Przygotowywanie informacji i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów, wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, pobór wody itp.)
10. Nadzór nad zadrzewieniami i zalesieniami, realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach,
11. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,
12. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
13. Wykonywanie zadań związanych z zakazem wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających
14. Udział w postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
15. Nadzór nad eksploatacja i konserwacją należących do Gminy urządzeń melioracyjnych,
16. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne, a w szczególności:
- zobowiązywanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią oraz wyliczanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,
- prowadzenie całokształtu spraw i dokumentacji związanych z powodzią i zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,
- pr1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
2. Naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów.
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
4. Nadzór nad parkami wiejskimi i pomnikami przyrody,
5. Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,
6. Przyjmowanie zawiadomienia i przekazywanie informacji wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub odkryciu przedmiotu archeologicznego.
7. Opracowywanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska , programu ochrony zabytków oraz realizacja zadań wynikających z tych programów.
8. Wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska,
9. Przygotowywanie informacji i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów, wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, pobór wody itp.)
10. Nadzór nad zadrzewieniami i zalesieniami, realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach,
11. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,
12. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
13. Wykonywanie zadań związanych z zakazem wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających
14. Udział w postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
15. Nadzór nad eksploatacja i konserwacją należących do Gminy urządzeń melioracyjnych,
16. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne, a w szczególności:
- zobowiązywanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią oraz wyliczanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,
- prowadzenie całokształtu spraw i dokumentacji związanych z powodzią i zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,
- pr1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
2. Naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów.
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
4. Nadzór nad parkami wiejskimi i pomnikami przyrody,
5. Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,
6. Przyjmowanie zawiadomienia i przekazywanie informacji wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub odkryciu przedmiotu archeologicznego.
7. Opracowywanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska , programu ochrony zabytków oraz realizacja zadań wynikających z tych programów.
8. Wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska,
9. Przygotowywanie informacji i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów, wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, pobór wody itp.)
10. Nadzór nad zadrzewieniami i zalesieniami, realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach,
11. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,
12. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
13. Wykonywanie zadań związanych z zakazem wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających
14. Udział w postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
15. Nadzór nad eksploatacja i konserwacją należących do Gminy urządzeń melioracyjnych,
16. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne, a w szczególności:
- zobowiązywanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią oraz wyliczanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,
- prowadzenie całokształtu spraw i dokumentacji związanych z powodzią i zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,
- pr1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
2. Naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów.
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
4. Nadzór nad parkami wiejskimi i pomnikami przyrody,
5. Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,
6. Przyjmowanie zawiadomienia i przekazywanie informacji wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub odkryciu przedmiotu archeologicznego.
7. Opracowywanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska , programu ochrony zabytków oraz realizacja zadań wynikających z tych programów.
8. Wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska,
9. Przygotowywanie informacji i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska (składowanie odpadów, wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, pobór wody itp.)
10. Nadzór nad zadrzewieniami i zalesieniami, realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach,
11. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,
12. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska,
13. Wykonywanie zadań związanych z zakazem wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających
14. Udział w postępowaniach administracyjnych w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego.
15. Nadzór nad eksploatacja i konserwacją należących do Gminy urządzeń melioracyjnych,
16. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne, a w szczególności:
- zobowiązywanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią oraz wyliczanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,
- prowadzenie całokształtu spraw i dokumentacji związanych z powodzią i zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,
- pr

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ochrona środowiska
  • Odbior zużytego sprzętu elekrycznego i odpadów wielkogabarytowych
  • Informacja dotycząca rozwiazywania umów na odbiór odpadów

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28