wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Nazwa skrócona: Gospodarka nieruchomościami
Symbol: ZWN
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Prowadzenie spraw związanych z obrotem gruntów gminnych,
2.Sporządzanie umów na najem lokali mieszkalnych i użytkowych,
3.Prowadzenie rejestru osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego, analiza potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy,
4.Organizacja pracy społecznej komisji ds. mieszkaniowych
5.Proponowanie miesięcznych stawek czynszu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i
użytkowych
6.Sporządzanie wykazów gruntów gminnych do sprzedaży i podawanie ich do publicznej wiadomości,
7.Sporządzanie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i podawanie ich do publicznej wiadomości,
8.Ogłaszanie przetargów gruntów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
9.Przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
10. Naliczanie czynszu za dzierżawę gruntów.
11. Zlecanie biegłym wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
12. Przygotowywanie dokumentacji oraz ustalanie z notariuszem terminu zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości,
13. Przygotowywanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu lub rezygnacji z prawa pierwokupu,
14. Nadzorowanie i realizacja zadań w zakresie gospodarowania gminnymi lokalami
mieszkalnymi i użytkowymi.
15. Badanie ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów w celu urządzania ksiąg wieczystych,
16. Dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
17. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy, jeżeli są one niezbędne na oczywiste cele publiczne.
18. Przyjmowanie nieodpłatnie na własność gminy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Agencji, a niezbędnych gminie na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy.
19. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości, ulic oraz nadawaniem numerów,
20. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia gminnego, ujawnianie własności gminy w księgach wieczystych.
21. Regulowanie własności dróg gminnych na podstawie art.73 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1. Prowadzenie spraw związanych z obrotem gruntów gminnych,
2.Sporządzanie umów na najem lokali mieszkalnych i użytkowych,
3.Prowadzenie rejestru osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego, analiza potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy,
4.Organizacja pracy społecznej komisji ds. mieszkaniowych
5.Proponowanie miesięcznych stawek czynszu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i
użytkowych
6.Sporządzanie wykazów gruntów gminnych do sprzedaży i podawanie ich do publicznej wiadomości,
7.Sporządzanie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i podawanie ich do publicznej wiadomości,
8.Ogłaszanie przetargów gruntów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
9.Przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
10. Naliczanie czynszu za dzierżawę gruntów.
11. Zlecanie biegłym wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
12. Przygotowywanie dokumentacji oraz ustalanie z notariuszem terminu zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości,
13. Przygotowywanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu lub rezygnacji z prawa pierwokupu,
14. Nadzorowanie i realizacja zadań w zakresie gospodarowania gminnymi lokalami
mieszkalnymi i użytkowymi.
15. Badanie ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów w celu urządzania ksiąg wieczystych,
16. Dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
17. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy, jeżeli są one niezbędne na oczywiste cele publiczne.
18. Przyjmowanie nieodpłatnie na własność gminy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Agencji, a niezbędnych gminie na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy.
19. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości, ulic oraz nadawaniem numerów,
20. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia gminnego, ujawnianie własności gminy w księgach wieczystych.
21. Regulowanie własności dróg gminnych na podstawie art.73 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1. Prowadzenie spraw związanych z obrotem gruntów gminnych,
2.Sporządzanie umów na najem lokali mieszkalnych i użytkowych,
3.Prowadzenie rejestru osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego, analiza potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy,
4.Organizacja pracy społecznej komisji ds. mieszkaniowych
5.Proponowanie miesięcznych stawek czynszu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i
użytkowych
6.Sporządzanie wykazów gruntów gminnych do sprzedaży i podawanie ich do publicznej wiadomości,
7.Sporządzanie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i podawanie ich do publicznej wiadomości,
8.Ogłaszanie przetargów gruntów przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
9.Przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
10. Naliczanie czynszu za dzierżawę gruntów.
11. Zlecanie biegłym wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
12. Przygotowywanie dokumentacji oraz ustalanie z notariuszem terminu zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości,
13. Przygotowywanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu lub rezygnacji z prawa pierwokupu,
14. Nadzorowanie i realizacja zadań w zakresie gospodarowania gminnymi lokalami
mieszkalnymi i użytkowymi.
15. Badanie ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów w celu urządzania ksiąg wieczystych,
16. Dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
17. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy, jeżeli są one niezbędne na oczywiste cele publiczne.
18. Przyjmowanie nieodpłatnie na własność gminy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Agencji, a niezbędnych gminie na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy.
19. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem miejscowości, ulic oraz nadawaniem numerów,
20. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia gminnego, ujawnianie własności gminy w księgach wieczystych.
21. Regulowanie własności dróg gminnych na podstawie art.73 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
 • Ogłoszenie o przetargu
 • OGŁOSZENIE
 • Ogłoszenia - wykaz nieruchomości do sprzedaży
 • Wykaz nieruchomości do sprzedaży
 • Ogłoszenie o przetargu
 • Sprzedaż nieruchomości
 • Sprzedaż środków trwałych
 • Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacynej
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Stromiec w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stromiec
 • Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
 • Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
 • Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stromiec
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stromiec
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Stromiec w sprawie wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
 • Wynik konsultacji w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
 • Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stromiec
 • Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stromiec, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat
 • Czynsz dzierżawny
 • Wykaz nieruchomości przanzaczonych do dzierżawy
 • Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy
 • Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniu z urzędu w sprawie zatwoerdzenia podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego - FORD Transit

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28