wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. księgowości i płac
Nazwa skrócona: księgowość i płace
Symbol: SKF
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Prowadzenie rejestru księgowego jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, terminowe wystawianie faktur VAT, sporządzanie deklaracji VAT oraz przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego
3. Prowadzenie ewidencji analitycznej majątku Gminy:
- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
- przygotowanie not księgowych umorzeń środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych,
4. Rozliczanie inwentaryzacji,
5. Sporządzanie umów, porozumień, w zakresie przekazywania środków finansowych jednostkom, instytucjom, organizacjom pożytku publicznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych i przepisami gminnymi.
6. Egzekwowanie należności z tytułu umów cywilnoprawnych zawieranych w celu współfinansowania inwestycji gminnych,
7. Terminowe przekazywanie dochodów państwa z zadań realizowanych przez gminę /np. opłaty za wydanie dowodów osobistych/ oraz prawidłowe rozliczanie należności dla gminy,
8. Rozliczanie dotacji otrzymanej na pomoc materialną dla uczniów,
9. Prowadzenie rejestru księgowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy oraz szkół z terenu gminy.
10. Rozliczanie raportów żywieniowych oraz sporządzanie comiesięcznych not księgowych z rozchodu artykułów żywnościowych wydanych do sporządzenia posiłków w stołówkach szkolnych.
11. Prowadzenie rejestru księgowego sum depozytowych.
12. Prowadzenie rejestru księgowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
14. Bieżące analizowanie sald kont rachunkowych, ich zgodności ze stanem faktycznym wynikającym z prawidłowych rozliczeń,
15 Naliczanie wynagrodzenia
16. Rozliczenia z ZUS i US
17. Sporządzanie sprawozdań statystycznych,

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28