wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Budżetu Podatków i Opłat
Nazwa skrócona: Skarbnik
Symbol: SK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu.
2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
3. Opracowywanie projektu budżetu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej. 4. Nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu.
5. Analiza budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego stanie .
6.Nadzór nad prowadzeniem kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości.
7.Nadzór i koordynacja wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne gminy.
8.Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej w podległym referacie,
9.Uczestnictwo w corocznym przeglądzie zarządzania jakością,
10.Ścisła współpraca z Sekretarzem Gminy w realizacji Regulaminu Kontroli Zarządczej,
11.Potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów finansowo- księgowych
wytworzonych w Urzędzie.
12.Nadzorowanie wprowadzania treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w
zakresie Referatu Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych.
13.Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
14.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
15.Nadzór nad opracowywaniem projektów uchwał w sprawach finansowych, podatków
i opłat lokalnych,
16. Prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych,
17.Opracowanie zakresów obowiązków dla pracowników z Referatu Budżetu, Podatków i
Opłat Lokalnych,
18.Wykonywanie następujących zadań:
- nadzorowanie prowadzenia rachunkowości jednostki,
- wykonywanie dyspozycje środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- podejmowanie decyzji w sprawie zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych
rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej operacji i jej zgodności z prawem ,
- składanie zapewnienia, ze zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym,
- zwracanie1. Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu.
2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
3. Opracowywanie projektu budżetu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej. 4. Nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu.
5. Analiza budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego stanie .
6.Nadzór nad prowadzeniem kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości.
7.Nadzór i koordynacja wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne gminy.
8.Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej w podległym referacie,
9.Uczestnictwo w corocznym przeglądzie zarządzania jakością,
10.Ścisła współpraca z Sekretarzem Gminy w realizacji Regulaminu Kontroli Zarządczej,
11.Potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów finansowo- księgowych
wytworzonych w Urzędzie.
12.Nadzorowanie wprowadzania treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w
zakresie Referatu Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych.
13.Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
14.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
15.Nadzór nad opracowywaniem projektów uchwał w sprawach finansowych, podatków
i opłat lokalnych,
16. Prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych,
17.Opracowanie zakresów obowiązków dla pracowników z Referatu Budżetu, Podatków i
Opłat Lokalnych,
18.Wykonywanie następujących zadań:
- nadzorowanie prowadzenia rachunkowości jednostki,
- wykonywanie dyspozycje środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- podejmowanie decyzji w sprawie zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych
rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej operacji i jej zgodności z prawem ,
- składanie zapewnienia, ze zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym,
- zwracanie1. Pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu.
2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
3. Opracowywanie projektu budżetu oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej. 4. Nadzorowanie i kontrolowanie realizacji budżetu.
5. Analiza budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego stanie .
6.Nadzór nad prowadzeniem kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości.
7.Nadzór i koordynacja wykonania zadań finansowych przez jednostki organizacyjne gminy.
8.Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej w podległym referacie,
9.Uczestnictwo w corocznym przeglądzie zarządzania jakością,
10.Ścisła współpraca z Sekretarzem Gminy w realizacji Regulaminu Kontroli Zarządczej,
11.Potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów finansowo- księgowych
wytworzonych w Urzędzie.
12.Nadzorowanie wprowadzania treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w
zakresie Referatu Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych.
13.Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
14.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
15.Nadzór nad opracowywaniem projektów uchwał w sprawach finansowych, podatków
i opłat lokalnych,
16. Prowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych,
17.Opracowanie zakresów obowiązków dla pracowników z Referatu Budżetu, Podatków i
Opłat Lokalnych,
18.Wykonywanie następujących zadań:
- nadzorowanie prowadzenia rachunkowości jednostki,
- wykonywanie dyspozycje środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- podejmowanie decyzji w sprawie zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych
rzeczowo pracowników oceny prawidłowości merytorycznej operacji i jej zgodności z prawem ,
- składanie zapewnienia, ze zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym,
- zwracanie

 Kadra kierownicza:

Skarbnik Gminy

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27