wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych
Nazwa skrócona: stanowisko. ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznyych
Symbol: ZWZ
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Zlecanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i nadzór nad wykonaniem zlecenia.
2. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o uaktualnienie planu.
3. Przechowywanie i udostępnianie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii i zaświadczeń o funkcji nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
4 Dokonywanie analizy i oceny aktualności planu miejscowego i studium w celu przedłożenia wyników oceny Radzie gminy co najmniej raz w kadencji.
5. Udział w opracowaniu strategii rozwoju Gminy, wieloletniego planu finansowego, oraz bieżącej aktualizacji w/w dokumentów.
6 Wydawanie odpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
8 Współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno - budowlanego,
9. Zatwierdzanie lokalizacji dzieł plastycznych (pomników, urządzeń, tablic, reklam),
10. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych ,
11. Współudział w przygotowywaniu wniosków o dotacje finansowe, współpraca z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł,
12. Prowadzenie inwestycji i remontów ujętych w budżecie gminy, w tym remontów kapitalnych i bieżących w obiektach gminnych,
13.Rozliczanie inwestycji w sposób umożliwiający wpis środka trwałego do ewidencji księgowej (dokument -OT
14 .Przygotowywanie i realizacja inwestycji budowlanych oraz drogowych w tym oświetlenia ulic i placów,
15. Uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów obiektów, pomoc merytoryczna przy organizacji przetargów i nadzorze wykonawstwa,
16. Nadzór eksploatacji i ocena potrzeb remontowych w zakresie gospodarki lokalowej oraz utrzymania obiektów komunalnych,
17. Prowadzenie książek obiektów, dokonywanie okresowy1. Zlecanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i nadzór nad wykonaniem zlecenia.
2. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o uaktualnienie planu.
3. Przechowywanie i udostępnianie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii i zaświadczeń o funkcji nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
4 Dokonywanie analizy i oceny aktualności planu miejscowego i studium w celu przedłożenia wyników oceny Radzie gminy co najmniej raz w kadencji.
5. Udział w opracowaniu strategii rozwoju Gminy, wieloletniego planu finansowego, oraz bieżącej aktualizacji w/w dokumentów.
6 Wydawanie odpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
8 Współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno - budowlanego,
9. Zatwierdzanie lokalizacji dzieł plastycznych (pomników, urządzeń, tablic, reklam),
10. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych ,
11. Współudział w przygotowywaniu wniosków o dotacje finansowe, współpraca z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł,
12. Prowadzenie inwestycji i remontów ujętych w budżecie gminy, w tym remontów kapitalnych i bieżących w obiektach gminnych,
13.Rozliczanie inwestycji w sposób umożliwiający wpis środka trwałego do ewidencji księgowej (dokument -OT
14 .Przygotowywanie i realizacja inwestycji budowlanych oraz drogowych w tym oświetlenia ulic i placów,
15. Uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów obiektów, pomoc merytoryczna przy organizacji przetargów i nadzorze wykonawstwa,
16. Nadzór eksploatacji i ocena potrzeb remontowych w zakresie gospodarki lokalowej oraz utrzymania obiektów komunalnych,
17. Prowadzenie książek obiektów, dokonywanie okresowy1. Zlecanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i nadzór nad wykonaniem zlecenia.
2. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o uaktualnienie planu.
3. Przechowywanie i udostępnianie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii i zaświadczeń o funkcji nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
4 Dokonywanie analizy i oceny aktualności planu miejscowego i studium w celu przedłożenia wyników oceny Radzie gminy co najmniej raz w kadencji.
5. Udział w opracowaniu strategii rozwoju Gminy, wieloletniego planu finansowego, oraz bieżącej aktualizacji w/w dokumentów.
6 Wydawanie odpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
8 Współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno - budowlanego,
9. Zatwierdzanie lokalizacji dzieł plastycznych (pomników, urządzeń, tablic, reklam),
10. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych ,
11. Współudział w przygotowywaniu wniosków o dotacje finansowe, współpraca z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł,
12. Prowadzenie inwestycji i remontów ujętych w budżecie gminy, w tym remontów kapitalnych i bieżących w obiektach gminnych,
13.Rozliczanie inwestycji w sposób umożliwiający wpis środka trwałego do ewidencji księgowej (dokument -OT
14 .Przygotowywanie i realizacja inwestycji budowlanych oraz drogowych w tym oświetlenia ulic i placów,
15. Uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów obiektów, pomoc merytoryczna przy organizacji przetargów i nadzorze wykonawstwa,
16. Nadzór eksploatacji i ocena potrzeb remontowych w zakresie gospodarki lokalowej oraz utrzymania obiektów komunalnych,
17. Prowadzenie książek obiektów, dokonywanie okresowy1. Zlecanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i nadzór nad wykonaniem zlecenia.
2. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o uaktualnienie planu.
3. Przechowywanie i udostępnianie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii i zaświadczeń o funkcji nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
4 Dokonywanie analizy i oceny aktualności planu miejscowego i studium w celu przedłożenia wyników oceny Radzie gminy co najmniej raz w kadencji.
5. Udział w opracowaniu strategii rozwoju Gminy, wieloletniego planu finansowego, oraz bieżącej aktualizacji w/w dokumentów.
6 Wydawanie odpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
8 Współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno - budowlanego,
9. Zatwierdzanie lokalizacji dzieł plastycznych (pomników, urządzeń, tablic, reklam),
10. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych ,
11. Współudział w przygotowywaniu wniosków o dotacje finansowe, współpraca z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych, pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł,
12. Prowadzenie inwestycji i remontów ujętych w budżecie gminy, w tym remontów kapitalnych i bieżących w obiektach gminnych,
13.Rozliczanie inwestycji w sposób umożliwiający wpis środka trwałego do ewidencji księgowej (dokument -OT
14 .Przygotowywanie i realizacja inwestycji budowlanych oraz drogowych w tym oświetlenia ulic i placów,
15. Uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów obiektów, pomoc merytoryczna przy organizacji przetargów i nadzorze wykonawstwa,
16. Nadzór eksploatacji i ocena potrzeb remontowych w zakresie gospodarki lokalowej oraz utrzymania obiektów komunalnych,
17. Prowadzenie książek obiektów, dokonywanie okresowy

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • OBWIESZCZENIE
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • Ogłoszenie wyników przetargu
 • Ogłoszenie - decyzja o środwiskowych uwarunkowaniach dla oczyszczalni ścieków w Stromcu
 • Wniosek w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę SUW w Bożem
 • Przetarg na dostawę opału
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25-03-2013
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26-03-2013
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-II.4201.3.2013.DŚ
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice
 • Zapytanie ofertowe na usługi koparkowe
 • Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów do remontu i utrzymania dróg gminnych w gminie Stromiec
 • Zaproszenie do składania ofert - dostawa materiałów do remontu i utrzymania dróg gminnych w gminie Stromiec
 • Zapytanie ofertowe - świadczenie usług koparko-spycharką
 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice
 • Zaproszenie do składania ofert na zdjęcie i utylizację azbestu wraz z załącznikami
 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacje kosztorysowej
 • Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów do remontu i utrzymania dróg gminnych w gminie Stromiec
 • Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28