wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Z-ca Kierownika USC ewidencjia ludności
Nazwa skrócona: Ewidencja Ludności
Symbol: USC-SO
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Prowadzenie ewidencji ludności zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
2. Aktualizacja każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych -TBD,w zbiorze PESEL -CBD, oraz w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
3. Występowanie o nadanie numeru PESEL noworodkom,
4. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
5. Prowadzenie i aktualizacja rejestru stałych mieszkańców i oraz rejestru pobytów czasowych,
6. Prowadzenie rejestru pobytów czasowych cudzoziemców,
7. Wydawanie poświadczeń o zameldowaniu,
8. Prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i anulowanie wadliwego meldunku,
9. Opiniowanie w sprawach zameldowań i osiedlania się cudzoziemców,
10. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
11. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,
12. Udostępnianie instytucjom, jednostkom danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
13. Składanie informacji do Urzędu Skarbowego o zgonach mieszkańców gminy,
14. Współpraca z komórkami ewidencyjnymi ludności na terenie kraju (wezwania o KOM-y, koperty osobowe, zawiadomienia o pobytach czasowych, o wymeldowaniach,
15. Współdziałanie z Rządowym Centrum Informatycznym, Centralnym Biurem Adresowym i Wojskowymi Komendami Uzupełnień, Policją,
16. Prowadzenie stałego rejestru wyborców,
17. Sporządzanie pełnomocnictw do głosowania w wyborach,
18. Współudział przy realizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów, referendum, spisu ludności
i innych zadań wymagających korzystania z zasobów ewidencji mieszkańców gminy,
19. Współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
20. Prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
1. Prowadzenie ewidencji ludności zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
2. Aktualizacja każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych -TBD,w zbiorze PESEL -CBD, oraz w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
3. Występowanie o nadanie numeru PESEL noworodkom,
4. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
5. Prowadzenie i aktualizacja rejestru stałych mieszkańców i oraz rejestru pobytów czasowych,
6. Prowadzenie rejestru pobytów czasowych cudzoziemców,
7. Wydawanie poświadczeń o zameldowaniu,
8. Prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i anulowanie wadliwego meldunku,
9. Opiniowanie w sprawach zameldowań i osiedlania się cudzoziemców,
10. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
11. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,
12. Udostępnianie instytucjom, jednostkom danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
13. Składanie informacji do Urzędu Skarbowego o zgonach mieszkańców gminy,
14. Współpraca z komórkami ewidencyjnymi ludności na terenie kraju (wezwania o KOM-y, koperty osobowe, zawiadomienia o pobytach czasowych, o wymeldowaniach,
15. Współdziałanie z Rządowym Centrum Informatycznym, Centralnym Biurem Adresowym i Wojskowymi Komendami Uzupełnień, Policją,
16. Prowadzenie stałego rejestru wyborców,
17. Sporządzanie pełnomocnictw do głosowania w wyborach,
18. Współudział przy realizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów, referendum, spisu ludności
i innych zadań wymagających korzystania z zasobów ewidencji mieszkańców gminy,
19. Współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
20. Prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
1. Prowadzenie ewidencji ludności zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
2. Aktualizacja każdej zmiany danych osobowych zawartych w zbiorach meldunkowych -TBD,w zbiorze PESEL -CBD, oraz w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
3. Występowanie o nadanie numeru PESEL noworodkom,
4. Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
5. Prowadzenie i aktualizacja rejestru stałych mieszkańców i oraz rejestru pobytów czasowych,
6. Prowadzenie rejestru pobytów czasowych cudzoziemców,
7. Wydawanie poświadczeń o zameldowaniu,
8. Prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i anulowanie wadliwego meldunku,
9. Opiniowanie w sprawach zameldowań i osiedlania się cudzoziemców,
10. Sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
11. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,
12. Udostępnianie instytucjom, jednostkom danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
13. Składanie informacji do Urzędu Skarbowego o zgonach mieszkańców gminy,
14. Współpraca z komórkami ewidencyjnymi ludności na terenie kraju (wezwania o KOM-y, koperty osobowe, zawiadomienia o pobytach czasowych, o wymeldowaniach,
15. Współdziałanie z Rządowym Centrum Informatycznym, Centralnym Biurem Adresowym i Wojskowymi Komendami Uzupełnień, Policją,
16. Prowadzenie stałego rejestru wyborców,
17. Sporządzanie pełnomocnictw do głosowania w wyborach,
18. Współudział przy realizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów, referendum, spisu ludności
i innych zadań wymagających korzystania z zasobów ewidencji mieszkańców gminy,
19. Współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
20. Prowadzenie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, rejestracji i kwalifikacji wojskowej,

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-28
Data udostępnienia informacji 2009-04-28