wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i inwestycji
Nazwa skrócona: Sekretariat i inwestycje
Symbol: ZWI
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Stromiec
Piaski 4
Stromiec 26-804
Komórka nadrzędna merytorycznie: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Zastępca Wójta- Kierownik Referatu Inwestycji, Gospod.Komunalnej, Ochrony Śr..
Dni i godziny pracy: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Prowadzenie obsługi techniczno-biurowej narad i spotkań organizowanych przez Wójta .
2.Prowadzenie dziennika podawczego, rejestrowanie korespondencji wpływającej do Urzędu i przekazywanie jej na poszczególne stanowiska pracy zgodnie z dekretacją kierownictwa.
3.Prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych.
4.Wysyłanie korespondencji i przesyłek specjalnych
5.Przyjmowanie i rejestracja skarg i wniosków wpływających do Wójta , nadzór nad terminowym ich załatwieniem, sporządzanie okresowych sprawozdań .
6.Prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji Wójta oraz rejestru odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia Wójta
7.Obsługa centrali telefonicznej i poczty elektronicznej
8.Nadzór i koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków:
- zabezpieczenie wykonawstwa w zakresie remontów, modernizacji, usuwania awarii,
- zapewnienia właściwej eksploatacji i utrzymania SUW, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,
9.Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego dla obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych,
10.Prowadzenie ewidencji istniejącej infrastruktury, przyłączy i umów .
11.Opracowanie projektów gminnego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
12.Określanie warunków wykonania podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej i do gminnego wodociągu oraz dokonywanie odbioru wykonanych przyłączy.
13.Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz opat za odbiór ścieków.
14.Podejmowanie działań w przypadkach samowolnego włączenia się do sieci wodociągowej lub nielegalnego poboru wody z hydrantów
15.Opracowanie projektów planu rozwoju sieci drogowych.
16.Planowanie i nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania i modernizacji dróg, placów, chodników, parkingów oraz przystanków autobusowych
17.Współpraca z zarządcami dróg powiatowych i krajowych w zakresie utrzymania, modernizacji dróg i chodników na odcinkac1. Prowadzenie obsługi techniczno-biurowej narad i spotkań organizowanych przez Wójta .
2.Prowadzenie dziennika podawczego, rejestrowanie korespondencji wpływającej do Urzędu i przekazywanie jej na poszczególne stanowiska pracy zgodnie z dekretacją kierownictwa.
3.Prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych.
4.Wysyłanie korespondencji i przesyłek specjalnych
5.Przyjmowanie i rejestracja skarg i wniosków wpływających do Wójta , nadzór nad terminowym ich załatwieniem, sporządzanie okresowych sprawozdań .
6.Prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji Wójta oraz rejestru odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia Wójta
7.Obsługa centrali telefonicznej i poczty elektronicznej
8.Nadzór i koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków:
- zabezpieczenie wykonawstwa w zakresie remontów, modernizacji, usuwania awarii,
- zapewnienia właściwej eksploatacji i utrzymania SUW, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,
9.Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego dla obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych,
10.Prowadzenie ewidencji istniejącej infrastruktury, przyłączy i umów .
11.Opracowanie projektów gminnego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
12.Określanie warunków wykonania podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej i do gminnego wodociągu oraz dokonywanie odbioru wykonanych przyłączy.
13.Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz opat za odbiór ścieków.
14.Podejmowanie działań w przypadkach samowolnego włączenia się do sieci wodociągowej lub nielegalnego poboru wody z hydrantów
15.Opracowanie projektów planu rozwoju sieci drogowych.
16.Planowanie i nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania i modernizacji dróg, placów, chodników, parkingów oraz przystanków autobusowych
17.Współpraca z zarządcami dróg powiatowych i krajowych w zakresie utrzymania, modernizacji dróg i chodników na odcinkac1. Prowadzenie obsługi techniczno-biurowej narad i spotkań organizowanych przez Wójta .
2.Prowadzenie dziennika podawczego, rejestrowanie korespondencji wpływającej do Urzędu i przekazywanie jej na poszczególne stanowiska pracy zgodnie z dekretacją kierownictwa.
3.Prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych.
4.Wysyłanie korespondencji i przesyłek specjalnych
5.Przyjmowanie i rejestracja skarg i wniosków wpływających do Wójta , nadzór nad terminowym ich załatwieniem, sporządzanie okresowych sprawozdań .
6.Prowadzenie rejestru zarządzeń i decyzji Wójta oraz rejestru odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia Wójta
7.Obsługa centrali telefonicznej i poczty elektronicznej
8.Nadzór i koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków:
- zabezpieczenie wykonawstwa w zakresie remontów, modernizacji, usuwania awarii,
- zapewnienia właściwej eksploatacji i utrzymania SUW, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,
9.Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego dla obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych,
10.Prowadzenie ewidencji istniejącej infrastruktury, przyłączy i umów .
11.Opracowanie projektów gminnego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
12.Określanie warunków wykonania podłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej i do gminnego wodociągu oraz dokonywanie odbioru wykonanych przyłączy.
13.Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz opat za odbiór ścieków.
14.Podejmowanie działań w przypadkach samowolnego włączenia się do sieci wodociągowej lub nielegalnego poboru wody z hydrantów
15.Opracowanie projektów planu rozwoju sieci drogowych.
16.Planowanie i nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania i modernizacji dróg, placów, chodników, parkingów oraz przystanków autobusowych
17.Współpraca z zarządcami dróg powiatowych i krajowych w zakresie utrzymania, modernizacji dróg i chodników na odcinkac

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Aktualności
  • Sprawozdanie z badań próbek wody
  • Zaproszenie do składania ofert na odśnieżanie
  • Ocena jakości wody
  • Sprawozdania z badań próbek wody

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2013-07-16
Data udostępnienia informacji 2013-07-16