wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Symbol stanowiska: SKW
Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. wymiaru i księgowości podatkowej

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Zbieranie informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru zobowiązań podatkowych,

2. Wymiar i księgowanie podatku rolnego od osób fizycznych,

3. Prowadzenie ewidencji podatku od nieruchomości w systemie informatycznym
4. Prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami od podatku rolnego,

5. Prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg inwestycyjnych, ulg żołnierskich,

6. Wymiar i księgowanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

7. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i księgowaniem podatku leśnego.

8. Zbieranie, przechowywanie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne,

9. Sporządzanie protokołów o stanie majątkowym osób ubiegających się o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości podatkowych, przygotowywanie decyzji w tym zakresie,

10. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem podatku od posiadania psa,

11. Aktualizowanie wymiaru zobowiązań podatkowych w ciągu roku poprzez rejestr przypisów i odpisów,

12. Rozliczanie i kontrolę rachunkową sołtysów z pobranych podatków i opłat.

13. Przygotowywanie danych niezbędnych do obliczenia wynagrodzeń sołtysów za inkaso.

14. Sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań statystycznych podatkowych oraz dotyczących zmian w użytkowaniu gruntów.

15. Współpraca z ewidencją gruntów w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach,

16. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27