wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Stromiec

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych
Symbol stanowiska: SKP
Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat:

od środków transportowych

- od nieruchomości od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
- opłat za pobór wody,

- opłat z tytułu rozmów telefonicznych,

2. Kontrola terminowej wpłaty należności,

3. Wystawianie upomnień na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,

4. Prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzenie zabezpieczenia hipotecznego,

5. Prowadzenie kontroli rzetelności składanych deklaracji podatkowych oraz gruntów zaniechanych i wyłączonych z produkcji na okres do trzech lat,

6. Rozliczanie i kontrolę rachunkową sołtysów z pobranych podatków i opłat

7. Przygotowywanie danych niezbędnych do wyliczenia wynagrodzeń za inkaso sołtysom,

8. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

9. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych,

10. Wydawanie zaświadczeń w zakresie okresów składkowych z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników,

11. Współpraca z ewidencją gruntów w Starostwie Powiatowym oraz z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

12. Księgowanie opłat za zbiórkę i unieszkodliwianie odpadów,

13. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a w szczególności :

- przyjmowanie wniosków o zwrot podatku wraz z dokumentacją,

- wydawanie decyzji określającej wysokość zwrotu podatku lub o odmowie zwrotu,

- prowadzenie rejestru, rozliczanie dotacji.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Agnieszka Jedlikowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Brzezińska
Data wytworzenia informacji 2009-04-27
Data udostępnienia informacji 2009-04-27